Visa allt om El-Erik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 7 134 5 153 5 650 5 257 5 076 5 675 5 800 5 343 7 226 9 822
Övrig omsättning 5 35 12 6 9 24 0 245 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 916 615 617 311 227 601 253 -300 1 111 1 973
Resultat efter finansnetto 1 916 615 618 310 231 610 286 -243 1 177 2 050
Årets resultat 1 604 359 613 160 113 1 156 257 1 656 1 119
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 814 448 0 0 9 23 37 64 85 133
Omsättningstillgångar 3 462 2 496 2 756 2 638 2 683 3 551 4 439 4 209 5 470 5 928
Tillgångar 4 276 2 944 2 756 2 638 2 692 3 573 4 476 4 273 5 555 6 061
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 462 1 159 1 100 487 326 1 313 657 1 000 1 999 2 343
Obeskattade reserver 866 998 848 1 028 938 868 1 757 1 815 2 080 1 820
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 948 787 808 1 123 1 427 1 391 2 061 1 458 1 476 1 898
Skulder och eget kapital 4 276 2 944 2 756 2 638 2 692 3 573 4 476 4 273 5 555 6 061
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 833 2 053 2 028 2 243 2 231
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 946 961 964 1 010 1 113
Utdelning till aktieägare 1 300 300 300 0 0 1 100 500 600 1 000 1 000
Omsättning 7 139 5 188 5 662 5 263 5 085 5 699 5 800 5 588 7 226 9 822
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 427 1 031 1 130 1 051 1 015 1 135 967 891 1 032 1 403
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 404 423 528 484 562 573 518 517 481 494
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 148 727 617 320 241 615 280 -250 1 159 2 091
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 38,44% -8,80% 7,48% 3,57% -10,56% -2,16% 8,55% -26,06% -26,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 44,81% 20,89% 22,39% 11,83% 8,58% 17,07% 6,39% -5,64% 21,19% 33,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,86% 11,93% 10,92% 5,93% 4,55% 10,75% 4,93% -4,51% 16,29% 20,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,84% 76,95% 80,04% 73,08% 84,44% 83,63% 79,29% 78,57% 84,09% 70,19%
Rörelsekapital/omsättning 35,24% 33,17% 34,48% 28,82% 24,74% 38,06% 41,00% 51,49% 55,27% 41,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,37% 65,81% 63,91% 48,86% 39,29% 55,70% 45,30% 56,53% 63,58% 60,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 356,01% 305,97% 325,50% 220,57% 178,35% 243,28% 205,82% 276,13% 360,23% 303,06%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!