Visa allt om Dalakraft AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 625 917 1 077 649 1 180 332 1 172 596 998 973 1 058 429 1 038 790 1 185 403 1 405 037 1 600 641
Övrig omsättning 10 129 7 100 34 76 10 42 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 54 999 66 493 64 411 57 754 45 306 44 150 30 419 22 759 38 090 37 064
Resultat efter finansnetto 55 758 67 536 65 113 58 381 46 100 45 534 31 760 24 506 39 773 37 385
Årets resultat 44 140 52 770 51 097 43 979 33 760 33 500 22 660 16 989 28 931 25 225
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 486 17 244 16 323 15 756 17 724 26 908 36 394 46 076 55 382 65 028
Omsättningstillgångar 578 020 301 372 404 360 352 630 387 228 422 776 383 844 379 188 396 509 435 493
Tillgångar 592 506 318 616 420 683 368 386 404 952 449 684 420 238 425 264 451 891 500 521
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 114 196 145 056 151 767 150 745 156 766 223 006 205 387 232 726 230 737 201 805
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 7 890 7 894 13 122 16 262 13 618 10 552 7 544 5 283 5 465 4 747
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 470 420 165 666 255 794 201 379 234 568 216 126 207 307 187 255 215 689 293 969
Skulder och eget kapital 592 506 318 616 420 683 368 386 404 952 449 684 420 238 425 264 451 891 500 521
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 2 993 3 049 3 186 3 305 2 921 2 897 2 956 2 681 3 138 3 056
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 282 - - - 312 -
Löner till övriga anställda 26 952 27 942 30 251 27 002 25 640 24 120 24 281 23 065 25 738 26 107
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 15 680 13 835 15 382 14 761 13 587 13 822 11 979 12 202 11 780 14 443
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 625 927 1 077 778 1 180 339 1 172 696 999 007 1 058 505 1 038 800 1 185 445 1 405 037 1 600 641
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 55 62 61 58 55 57 57 58 62 62
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 29 562 17 381 19 350 20 217 18 163 18 569 18 224 20 438 22 662 25 817
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 878 758 846 821 815 767 735 695 693 721
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 56 892 68 352 70 377 66 500 54 956 53 774 40 114 32 703 48 486 48 445
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 50,88% -8,70% 0,66% 17,38% -5,62% 1,89% -12,37% -15,63% -12,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,44% 21,20% 15,49% 15,85% 11,39% 10,13% 7,59% 5,81% 9,00% 8,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,44% 6,27% 5,52% 4,98% 4,62% 4,30% 3,07% 2,08% 2,89% 2,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,42% 17,35% 16,09% 15,35% 100,00% 15,05% 14,69% 11,50% 11,48% 10,35%
Rörelsekapital/omsättning 6,62% 12,59% 12,59% 12,90% 15,28% 19,52% 16,99% 16,19% 12,87% 8,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,27% 45,53% 36,08% 40,92% 38,71% 49,59% 48,87% 54,73% 51,06% 40,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,87% 181,14% 158,08% 175,11% 165,08% 195,62% 185,16% 202,50% 183,83% 148,14%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 910 511 681 738 733 000 705 476 624 928 937 439 952 580 1 109 996 1 341 537 1 513 821
Övrig omsättning 0 68 0 100 34 76 10 42 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 30 267 45 119 44 000 45 789 37 072 35 055 24 719 20 725 35 376 33 163
Resultat efter finansnetto 50 719 70 691 60 000 56 181 57 582 36 049 25 727 22 116 36 725 33 681
Årets resultat 44 082 75 126 60 000 38 709 41 878 21 160 15 025 12 752 21 344 23 078
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 92 471 94 356 96 000 91 705 90 652 86 153 86 351 86 743 86 422 85 850
Omsättningstillgångar 373 127 223 977 264 000 244 343 313 672 347 795 323 690 309 359 325 926 360 708
Tillgångar 465 598 318 333 360 000 336 048 404 324 433 948 410 041 396 102 412 348 446 558
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 122 818 153 736 139 000 128 582 139 873 197 995 192 715 227 690 229 939 208 595
Obeskattade reserver 12 950 13 475 32 000 49 324 42 032 32 598 23 620 17 203 11 499 2 177
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 086 4 000
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 329 830 151 122 189 000 158 142 222 419 203 355 193 706 151 209 168 824 231 786
Skulder och eget kapital 465 598 318 333 360 000 336 048 404 324 433 948 410 041 396 102 412 348 446 558
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 622 1 474 2 000 1 481 2 921 1 356 1 309 1 239 1 693 1 982
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 16 073 17 237 19 000 16 672 25 640 15 390 15 950 14 869 18 378 18 472
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 9 150 8 348 9 000 8 979 13 587 8 570 7 612 8 264 8 243 10 670
Utdelning till aktieägare 43 000 75 000 60 000 50 000 50 000 100 000 15 880 50 000 15 000 0
Omsättning 910 511 681 806 733 000 705 576 624 962 937 515 952 590 1 110 038 1 341 537 1 513 821
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 33 38 39 37 55 37 38 39 47 45
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 27 591 17 940 18 795 19 067 11 362 25 336 25 068 28 461 28 543 33 640
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 839 736 795 762 493 713 683 662 631 705
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 31 989 46 844 46 000 46 463 37 417 35 390 25 125 21 042 35 530 33 284
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,56% -6,99% 3,90% 12,89% -33,34% -1,59% -14,18% -17,26% -11,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,92% 22,21% 16,39% 16,72% 14,25% 8,31% 6,31% 5,63% 9,08% 8,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,58% 10,37% 8,05% 7,96% 9,22% 3,85% 2,72% 2,01% 2,79% 2,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,85% 100,00% 100,00% 16,43% 16,21% 10,50% 9,89% 8,02% 8,28% 7,72%
Rörelsekapital/omsättning 4,76% 10,69% 10,23% 12,22% 14,60% 15,41% 13,65% 14,25% 11,71% 8,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,55% 51,60% 45,54% 49,71% 42,70% 51,49% 51,49% 60,87% 57,94% 47,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,13% 147,36% 139,68% 154,51% 141,03% 171,03% 167,10% 204,59% 193,06% 155,62%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!