Visa allt om Sydkraft Nuclear Power AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 6 720 203 4 712 333 4 873 353 4 424 290 4 520 582 5 308 409 5 992 941 7 512 009 7 313 080 7 446 285
Övrig omsättning 118 603 61 887 70 950 87 018 3 478 3 025 118 132 15 131 1 125 93 542
Rörelseresultat (EBIT) 215 219 -124 682 -43 715 -237 826 -1 415 893 -623 255 -8 078 293 452 017 175 871 368 898
Resultat efter finansnetto 617 630 -92 036 -171 704 -269 859 -1 394 694 -708 804 -8 627 970 525 084 167 323 286 178
Årets resultat 663 910 1 335 063 1 164 202 545 950 -327 568 -29 716 -3 035 518 157 958 200 961 -1 743
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 383 135 8 731 772 9 264 764 10 031 756 9 723 540 10 467 412 13 969 548 17 998 442 16 928 012 15 961 985
Omsättningstillgångar 11 939 292 8 270 398 7 075 449 5 367 824 4 058 657 3 300 944 4 606 771 4 385 529 4 265 253 3 993 782
Tillgångar 20 322 427 17 002 170 16 340 213 15 399 580 13 782 197 13 768 356 18 576 319 22 383 971 21 193 264 19 955 767
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 100 821 3 885 070 2 550 007 1 385 805 839 855 1 167 424 1 197 140 1 732 658 1 574 700 1 373 739
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 20 000
Avsättningar (tkr) 451 479 136 826 134 340 14 668 8 321 5 593 4 580 4 460 4 793 3 398
Långfristiga skulder 1 888 960 488 960 567 805 644 773 717 017 782 636 0 8 400 000 7 700 000 6 700 000
Kortfristiga skulder 13 881 167 12 491 314 13 088 061 13 354 334 12 217 004 11 812 704 17 374 600 12 226 853 11 893 771 11 858 630
Skulder och eget kapital 20 322 427 17 002 170 16 340 213 15 399 580 13 782 197 13 768 356 18 576 319 22 383 971 21 193 264 19 955 767
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 2 202 2 989 2 419 2 170
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 312 19 565 19 596 21 097 17 657 14 274 10 082 7 002 8 656 10 076
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 12 310 11 496 13 640 13 393 12 397 10 065 9 529 7 269 7 694 8 889
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 838 806 4 774 220 4 944 303 4 511 308 4 524 060 5 311 434 6 111 073 7 527 140 7 314 205 7 539 827
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 22 21 17 16 15 14 12 14 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 292 183 214 197 232 064 260 252 282 536 353 894 428 067 626 001 522 363 438 017
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 461 1 483 1 607 2 051 1 896 1 672 1 373 1 631 1 714 1 288
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 215 553 -124 348 -43 453 -237 739 -1 415 893 -623 255 -8 078 210 452 017 175 871 368 898
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 42,61% -3,30% 10,15% -2,13% -14,84% -11,42% -20,22% 2,72% -1,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,29% 0,74% 1,07% -0,03% -9,39% -3,48% -42,18% 3,76% 2,71% 4,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,94% 2,68% 3,60% -0,10% -28,64% -9,03% -130,75% 11,21% 7,85% 12,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,86% 12,42% 15,46% 10,57% -5,61% 9,71% -117,05% 19,08% 16,78% 17,53%
Rörelsekapital/omsättning -28,90% -89,57% -123,38% -180,52% -180,47% -160,34% -213,05% -104,38% -104,31% -105,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,18% 22,85% 15,61% 9,00% 6,09% 8,48% 6,44% 7,81% 7,50% 6,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,01% 66,21% 54,06% 40,20% 33,22% 27,94% 26,51% 35,87% 35,86% 33,68%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!