Visa allt om Polar Music International Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 57 259 67 579 54 316 38 718 34 635 39 534 51 324 28 862 30 446 44 670
Övrig omsättning 29 1 20 11 95 31 816 437 362 460
Rörelseresultat (EBIT) 23 371 30 502 24 098 16 986 20 925 18 855 25 081 15 991 9 063 24 471
Resultat efter finansnetto 31 121 30 239 23 891 16 865 26 249 18 852 17 890 15 991 9 084 24 533
Årets resultat 7 109 34 75 32 3 749 624 670 773 70 18 074
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 992 992 992 992 992 1 192 1 192 7 323 3 143 6 782
Omsättningstillgångar 89 179 57 752 30 529 30 418 46 897 58 534 29 426 12 269 16 938 14 307
Tillgångar 90 171 58 744 31 521 31 410 47 889 59 726 30 618 19 592 20 081 21 089
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 981 11 872 11 837 11 763 11 730 7 981 7 357 6 687 5 914 5 844
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 71 190 46 872 19 684 19 648 36 159 51 744 23 260 12 906 14 168 15 245
Skulder och eget kapital 90 171 58 744 31 521 31 410 47 889 59 726 30 618 19 592 20 081 21 089
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 57 288 67 580 54 336 38 729 34 730 39 565 52 140 29 299 30 808 45 130
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 0 - 0 - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 23 371 30 502 24 098 16 986 20 925 18 855 25 081 15 991 9 063 25 260
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,27% 24,42% 40,29% 11,79% -12,39% -22,97% 77,83% -5,20% -31,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,12% 51,92% 76,45% 54,08% 54,86% 31,57% 58,61% 81,64% 45,24% 116,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 55,30% 45,14% 44,37% 43,87% 75,86% 47,69% 34,96% 55,42% 29,84% 54,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,79% 45,70% 99,37% 44,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,42% 16,10% 19,97% 27,82% 31,00% 17,18% 12,01% -2,21% 9,10% -2,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,05% 20,21% 37,55% 37,45% 24,49% 13,36% 24,03% 34,13% 29,45% 27,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,27% 123,21% 155,10% 154,81% 129,70% 113,10% 126,10% 94,13% 117,93% 92,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!