Visa allt om Handelsaktiebolaget Mercur
Visa allt om Handelsaktiebolaget Mercur

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08
Nettoomsättning 1 994 12 601 11 486 10 821 12 255 12 027 7 295 11 913 19 340 11 225
Övrig omsättning 21 110 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 635 370 849 449 -150 895 -317 285 265 143
Resultat efter finansnetto 3 629 344 824 408 -161 883 -322 286 250 151
Årets resultat 2 198 197 465 238 14 492 12 157 146 127
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 8 0 0 0 5 16 30 52 52
Omsättningstillgångar 9 299 4 497 5 082 4 127 4 658 4 071 3 383 3 717 5 324 4 099
Tillgångar 9 299 4 505 5 082 4 127 4 658 4 076 3 400 3 747 5 375 4 152
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 797 2 599 2 802 2 337 2 099 2 085 1 593 1 781 1 824 1 778
Obeskattade reserver 1 306 500 412 205 103 285 70 413 343 298
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 200 200 426 549 801 519 640 319 394 301
Kortfristiga skulder 2 995 1 205 1 442 1 036 1 655 1 187 1 097 1 233 2 814 1 775
Skulder och eget kapital 9 299 4 505 5 082 4 127 4 658 4 076 3 400 3 747 5 375 4 152
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
Löner till styrelse & VD - 423 376 335 332 305 324 312 433 288
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 519 499 523 528 721 680 803 994 748
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 457 126 416 385 428 403 403 489 352
Utdelning till aktieägare 1 000 0 400 0 0 0 0 200 200 100
Omsättning 23 104 12 601 11 486 10 821 12 255 12 027 7 295 11 913 19 340 11 225
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 997 6 301 5 743 5 411 6 128 4 009 2 432 3 971 6 447 3 742
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 729 717 656 647 633 490 482 524 665 487
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 637 372 849 449 -145 906 -303 307 306 169
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -84,18% 9,71% 6,15% -11,70% 1,90% 64,87% -38,76% -38,40% 72,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,12% 8,24% 16,75% 10,93% -3,20% 21,98% -9,26% 7,69% 5,06% 3,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 182,45% 2,94% 7,41% 4,17% -1,22% 7,45% -4,32% 2,42% 1,41% 1,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -699,00% 27,85% 32,43% 30,97% 24,37% 32,93% 34,94% 28,84% 22,57% 27,80%
Rörelsekapital/omsättning 316,15% 26,12% 31,69% 28,56% 24,50% 23,98% 31,34% 20,85% 12,98% 20,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,54% 66,35% 61,46% 60,50% 46,69% 56,31% 48,37% 55,65% 38,53% 47,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 310,48% 160,41% 168,38% 193,82% 154,14% 176,16% 145,49% 175,59% 108,56% 109,01%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...