Visa allt om Argo Bilradio Aktiebolag
Visa allt om Argo Bilradio Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 518 779 1 007 1 794 2 311 3 023 1 894 625 520 703
Övrig omsättning - - 25 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -30 -46 -30 -92 91 -217 164 78 -28 22
Resultat efter finansnetto -30 -46 -30 -92 91 -217 164 78 -28 22
Årets resultat -30 -46 -30 -92 91 -217 164 78 -28 22
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 9 19 28 37 0 0 0
Omsättningstillgångar 175 218 210 402 538 649 712 262 150 230
Tillgångar 175 218 210 412 557 678 749 262 150 230
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 101 102 122 151 60 339 175 97 124
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 75 118 108 290 407 618 410 87 53 105
Skulder och eget kapital 175 218 210 412 557 678 749 262 150 230
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 351 - 138 137 137 104 67 53 70
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 259 0 382 468 571 922 569 140 117 105
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 65 87 95 168 163 277 172 52 39 42
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0
Omsättning 518 779 1 032 1 794 2 311 3 023 1 894 625 520 703
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 4 4 4 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 518 779 504 897 578 756 474 313 260 352
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 324 439 238 388 218 334 211 129 105 109
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -30 -46 -21 -83 101 -208 173 78 -28 22
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -33,50% -22,64% -43,87% -22,37% -23,55% 59,61% 203,04% 20,19% -26,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -17,14% -21,10% -14,29% -22,33% 16,34% -32,01% 21,90% 29,77% -18,67% 9,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,79% -5,91% -2,98% -5,13% 3,94% -7,18% 8,66% 12,48% -5,38% 3,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,23% 55,97% 54,32% 62,21% 52,92% 55,24% 63,78% 58,24% 40,38% 38,41%
Rörelsekapital/omsättning 19,31% 12,84% 10,13% 6,24% 5,67% 1,03% 15,95% 28,00% 18,65% 17,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,14% 46,33% 48,57% 29,61% 27,11% 8,85% 45,26% 66,79% 64,67% 53,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 212,00% 171,19% 179,63% 110,69% 109,09% 89,00% 145,61% 260,92% 222,64% 164,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...