Visa allt om Erbeco Värmeteknik Aktiebolag
Visa allt om Erbeco Värmeteknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 16 472 15 541 13 605 13 278 14 091 14 347 13 912 10 597 11 600 13 386
Övrig omsättning - 169 126 145 112 131 163 152 148 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 234 1 118 1 208 530 1 378 871 1 202 148 266 1 268
Resultat efter finansnetto 1 203 1 083 1 156 489 1 367 857 1 152 91 211 1 220
Årets resultat 1 307 1 343 927 348 666 785 782 58 225 774
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 427 1 146 1 344 1 697 1 902 1 850 1 885 2 253 2 627 2 907
Omsättningstillgångar 3 589 3 765 3 936 2 860 4 205 3 839 4 102 2 877 2 992 3 170
Tillgångar 4 016 4 911 5 280 4 557 6 107 5 689 5 986 5 130 5 618 6 077
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 721 1 804 1 781 995 2 646 2 680 2 895 2 113 2 555 2 330
Obeskattade reserver 60 555 1 201 1 247 1 247 824 1 055 979 998 1 098
Avsättningar (tkr) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 30
Långfristiga skulder 0 543 583 226 0 0 0 600 600 600
Kortfristiga skulder 2 210 1 985 1 690 2 063 2 188 2 159 2 012 1 413 1 440 2 019
Skulder och eget kapital 4 016 4 911 5 280 4 557 6 107 5 689 5 986 5 130 5 618 6 077
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 - 577 548 573 365
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 612 2 816 2 659 2 780 2 665 2 732 1 566 1 548 1 724 1 549
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 968 1 057 973 859 914 877 758 811 830 779
Utdelning till aktieägare 1 300 1 390 1 320 0 1 200 700 1 000 0 500 0
Omsättning 16 472 15 710 13 731 13 423 14 203 14 478 14 075 10 749 11 748 13 386
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 8 8 8 8 8 8 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 353 1 943 1 701 1 660 1 761 1 793 1 739 1 325 1 450 1 912
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 540 491 463 466 453 466 414 368 401 384
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 320 1 254 1 385 738 1 638 1 163 1 517 509 637 1 657
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,99% 14,23% 2,46% -5,77% -1,78% 3,13% 31,28% -8,65% -13,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,75% 22,83% 22,88% 11,63% 22,63% 15,31% 20,08% 2,90% 4,77% 20,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,50% 7,21% 8,88% 3,99% 9,81% 6,07% 8,64% 1,41% 2,31% 9,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,78% 42,73% 46,46% 42,39% 45,72% 41,86% 42,10% 39,93% 38,88% 40,33%
Rörelsekapital/omsättning 8,37% 11,45% 16,51% 6,00% 14,31% 11,71% 15,02% 13,82% 13,38% 8,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,02% 45,55% 51,47% 42,00% 58,38% 57,78% 61,35% 54,93% 58,27% 51,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,29% 133,50% 157,46% 89,24% 145,89% 128,86% 153,78% 129,09% 131,81% 101,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...