Visa allt om Trelleborg Industri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 322 878 321 861 304 000 431 769 608 217 753 522 1 145 624 1 287 643 1 103 897 920 923
Övrig omsättning 29 408 41 198 49 682 75 408 70 664 68 355 56 728 67 987 62 252 50 849
Rörelseresultat (EBIT) 4 059 1 114 -33 205 -5 165 -17 109 -38 145 -16 541 51 304 34 105 -13 271
Resultat efter finansnetto 4 026 1 084 -33 222 -5 252 -17 327 -38 721 -18 765 58 831 36 181 -12 602
Årets resultat -8 274 -2 991 -5 671 14 957 -4 039 -9 319 -9 649 42 031 27 476 -9 907
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 88 906 90 924 104 373 103 991 131 227 110 742 148 157 149 462 126 756 160 303
Omsättningstillgångar 191 558 158 558 164 294 191 200 221 208 255 712 346 510 383 699 845 602 742 213
Tillgångar 280 464 249 482 268 667 295 191 352 435 366 454 494 667 533 161 972 358 902 516
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 146 898 155 172 158 163 163 834 148 877 152 916 172 809 173 526 608 868 602 999
Obeskattade reserver 0 0 962 9 962 23 962 43 962 73 508 80 017 78 807 80 338
Avsättningar (tkr) 5 792 3 336 7 358 4 341 366 5 110 0 0 0 1 243
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 127 774 90 974 102 184 117 054 179 230 164 466 248 350 279 618 284 683 217 936
Skulder och eget kapital 280 464 249 482 268 667 295 191 352 435 366 454 494 667 533 161 972 358 902 516
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 1 123 - - 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 64 - - 0 - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 112 749 94 626 117 024 123 171 138 635 157 865 152 399 147 365 134 766 140 326
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 40 463 46 681 59 599 58 720 61 394 68 120 72 591 64 826 57 878 67 807
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 430 000 0
Omsättning 352 286 363 059 353 682 507 177 678 881 821 877 1 202 352 1 355 630 1 166 149 971 772
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 193 197 234 257 288 324 354 368 347 352
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 673 1 634 1 299 1 680 2 112 2 326 3 236 3 499 3 181 2 616
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 800 717 755 708 695 697 636 577 555 591
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 676 13 018 -19 187 11 846 7 097 -14 151 7 143 69 871 59 850 15 535
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,32% 5,88% -29,59% -29,01% -19,28% -34,23% -11,03% 16,65% 19,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,45% 0,45% -12,35% -1,74% -4,79% -10,30% -3,27% 11,04% 3,72% -1,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,26% 0,35% -10,92% -1,19% -2,78% -5,01% -1,41% 4,57% 3,28% -1,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,22% 9,87% 0,57% 8,05% 11,89% 9,71% 13,12% 13,42% 14,43% 14,44%
Rörelsekapital/omsättning 19,75% 21,00% 20,43% 17,17% 6,90% 12,11% 8,57% 8,08% 50,81% 56,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,38% 62,20% 59,15% 58,13% 47,55% 51,09% 45,89% 43,61% 68,59% 73,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,17% 135,89% 120,17% 130,71% 100,63% 130,73% 92,93% 87,96% 252,30% 286,91%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...