Visa allt om Ektank Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 243 053 224 841 218 694 306 628 285 660 270 514 301 977 271 812 314 441 277 561
Övrig omsättning 19 385 17 599 17 154 23 374 25 020 24 010 26 985 24 743 27 751 21 434
Rörelseresultat (EBIT) -414 -1 449 -1 564 6 161 9 372 7 544 8 797 7 430 10 155 6 398
Resultat efter finansnetto 359 -1 990 -1 028 6 342 9 780 7 530 7 974 6 195 9 017 5 600
Årets resultat 1 414 466 939 4 462 6 783 5 174 4 209 5 800 4 838 3 016
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 24 35 49 19 0 23 37 52 100
Omsättningstillgångar 57 722 48 692 62 813 82 583 70 400 77 781 66 125 75 014 90 464 85 002
Tillgångar 57 732 48 716 62 848 82 632 70 419 77 781 66 148 75 051 90 516 85 102
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 597 11 183 10 716 27 277 28 816 25 033 23 859 23 650 22 850 21 012
Obeskattade reserver 7 800 9 300 12 000 14 300 13 800 12 800 12 000 9 900 11 800 9 500
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 37 335 28 233 40 132 41 055 27 803 39 948 30 289 41 501 55 866 54 590
Skulder och eget kapital 57 732 48 716 62 848 82 632 70 419 77 781 66 148 75 051 90 516 85 102
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 0 2 273 2 055 1 909
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 335 10 358 10 346 9 325 8 521 8 872 9 692 7 044 6 625 6 439
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 6 090 5 967 5 848 5 256 4 557 5 165 6 070 5 322 5 235 4 600
Utdelning till aktieägare 0 0 0 17 500 3 000 3 000 4 000 4 000 5 000 3 000
Omsättning 262 438 242 440 235 848 330 002 310 680 294 524 328 962 296 555 342 192 298 995
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 13 12 11 12 13 12 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 18 696 17 295 16 823 25 552 25 969 22 543 23 229 22 651 26 203 23 130
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 270 1 268 1 256 1 229 1 199 1 177 1 215 1 224 1 165 1 107
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -400 -1 439 -1 549 6 182 9 377 7 567 8 811 7 446 10 203 6 441
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,10% 2,81% -28,68% 7,34% 5,60% -10,42% 11,10% -13,56% 13,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,87% -2,61% -1,12% 8,25% 13,91% 10,14% 13,38% 10,27% 11,84% 7,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,21% -0,57% -0,32% 2,22% 3,43% 2,92% 2,93% 2,84% 3,41% 2,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,39% 9,10% 10,37% 13,54% 14,91% 13,99% 11,87% 12,33% 11,00% 10,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,36% 37,85% 31,94% 46,51% 56,21% 45,02% 49,44% 41,23% 34,85% 32,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 133,83% 157,86% 142,49% 191,93% 230,67% 170,29% 188,24% 156,39% 146,29% 140,58%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...