Visa allt om Stoby Måleri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 517 945 505 704 465 049 471 528 446 349 438 442 383 806 292 756 270 244 241 390
Övrig omsättning 5 005 2 626 2 982 2 752 2 810 58 274 1 007 793 487
Rörelseresultat (EBIT) 21 032 18 261 16 234 16 842 2 656 -2 353 10 431 -2 233 3 144 1 669
Resultat efter finansnetto 20 140 17 834 15 445 15 773 972 -3 952 9 413 -2 063 3 053 1 106
Årets resultat 12 915 10 233 8 264 9 032 2 739 -1 027 6 824 186 1 687 111
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 037 44 241 49 737 62 544 64 448 55 914 33 098 37 831 36 372 39 623
Omsättningstillgångar 171 949 153 076 135 765 127 209 105 483 109 235 101 635 82 393 71 943 54 841
Tillgångar 181 987 197 317 185 502 189 753 169 931 165 150 134 733 120 223 108 315 94 464
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 500 26 585 31 353 23 089 14 057 11 318 12 795 7 077 17 285 16 098
Obeskattade reserver 21 945 18 509 14 150 10 543 6 720 8 710 11 635 11 816 13 831 13 057
Avsättningar (tkr) 0 0 780 420 60 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 9 719 18 319 20 720 17 119 56 140 26 276 30 804 27 078 20 755
Kortfristiga skulder 138 541 142 504 120 901 134 981 131 975 88 981 84 027 70 526 50 121 44 554
Skulder och eget kapital 181 987 197 317 185 502 189 753 169 931 165 150 134 733 120 223 108 315 94 464
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 1 906 1 911 2 195 2 119 2 134 1 952 1 889 1 809 1 699 2 108
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 151 672 150 750 146 908 153 296 159 280 160 852 124 245 93 745 77 587 69 639
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 64 252 60 940 61 999 61 474 60 438 61 381 47 815 36 385 30 967 26 662
Utdelning till aktieägare 6 000 18 000 15 000 0 0 0 0 0 10 000 500
Omsättning 522 950 508 330 468 031 474 280 449 159 438 500 384 080 293 763 271 037 241 877
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 415 412 411 414 453 459 361 301 245 224
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 248 1 227 1 132 1 139 985 955 1 063 973 1 103 1 078
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 533 532 525 525 497 492 493 452 458 449
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 23 394 22 286 19 999 21 014 6 348 961 13 115 407 5 824 4 497
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,42% 8,74% -1,37% 5,64% 1,80% 14,24% 31,10% 8,33% 11,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,57% 9,35% 8,77% 8,90% 1,60% -1,40% 7,78% -0,57% 3,39% 1,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,07% 3,65% 3,50% 3,58% 0,61% -0,53% 2,73% -0,23% 1,36% 0,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,68% 57,14% 59,09% 58,87% 61,95% 62,80% 60,46% 58,01% 55,39% 53,85%
Rörelsekapital/omsättning 6,45% 2,09% 3,20% -1,65% -5,94% 4,62% 4,59% 4,05% 8,07% 4,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,22% 20,79% 22,85% 16,50% 11,36% 10,97% 15,86% 13,13% 25,37% 27,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,85% 90,55% 90,49% 78,52% 65,79% 99,52% 100,98% 96,21% 114,33% 89,63%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...