Visa allt om PostNord Group AB
Visa allt om PostNord Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 765 858 1 811 631 1 693 077 1 775 143 1 637 980 1 500 707 1 796 876 1 687 918 1 948 977 2 033 000
Övrig omsättning 164 359 155 333 323 047 283 883 304 884 284 028 254 251 555 217 189 376 212 000
Rörelseresultat (EBIT) 239 521 -153 948 -1 395 048 -598 267 -1 509 741 -1 599 957 -762 881 -414 595 -1 929 864 -410 000
Resultat efter finansnetto 132 321 -3 973 224 -2 403 370 -514 720 -1 375 363 -1 201 471 -373 234 892 175 -17 704 1 157 000
Årets resultat 276 201 -3 113 001 -1 074 777 591 750 -1 089 861 -980 231 -231 795 883 702 517 822 1 010 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 371 833 11 345 106 14 644 998 15 666 560 11 607 425 11 473 680 10 245 252 9 732 399 9 737 598 8 954 000
Omsättningstillgångar 5 353 577 7 121 996 6 866 461 8 258 137 7 275 407 7 621 628 5 193 645 7 079 269 7 563 218 6 924 000
Tillgångar 17 725 410 18 467 102 21 511 459 23 924 697 18 882 832 19 095 308 15 438 897 16 811 666 17 300 816 15 878 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 022 774 3 746 573 6 859 574 7 934 352 2 955 399 3 755 264 6 016 280 6 771 411 6 270 425 6 886 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 88 943 88 943 35 932 4 743 0 130 000
Avsättningar (tkr) 392 300 464 230 615 291 536 972 995 335 931 171 411 878 777 105 1 103 146 941 000
Långfristiga skulder 145 218 251 557 153 972 198 278 143 429 154 056 141 103 147 599 8 832 188 6 702 000
Kortfristiga skulder 13 165 118 14 004 742 13 882 622 15 255 095 14 699 726 14 165 874 8 833 704 9 110 810 1 095 057 1 219 000
Skulder och eget kapital 17 725 410 18 467 102 21 511 459 23 924 697 18 882 832 19 095 308 15 438 897 16 811 666 17 300 816 15 878 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 2 620 4 077 7 370 10 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 0 - 0 0 0 -
Löner till övriga anställda 271 827 244 310 268 897 278 448 258 588 244 255 256 615 286 761 309 457 300 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader - 79 710 1 031 736 227 384 1 022 404 763 543 722 899 110 978 1 009 886 185 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 000 200 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 400 000
Omsättning 1 930 217 1 966 964 2 016 124 2 059 026 1 942 864 1 784 735 2 051 127 2 243 135 2 138 353 2 245 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 358 356 355 475 504 631 676 684 886 888
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 933 5 089 4 769 3 737 3 250 2 378 2 658 2 468 2 200 2 289
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 910 3 664 1 073 2 577 1 611 1 486 630 1 567 632
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 464 815 43 270 -1 175 810 -294 700 -1 421 566 -1 536 800 -714 812 -365 301 -1 875 195 -351 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,53% 7,00% -4,62% 8,37% 9,15% -16,48% 6,46% -13,39% -4,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,88% -21,38% -11,10% -1,97% -6,85% -5,58% -1,14% 5,67% 0,17% 8,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,80% -217,96% -141,06% -26,54% -78,94% -70,97% -9,82% 56,44% 1,52% 69,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -442,37% -379,92% -414,40% -394,16% -453,26% -436,08% -202,58% -120,36% 331,87% 280,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,69% 20,29% 31,89% 33,16% 16,02% 20,01% 39,14% 40,30% 36,24% 43,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 40,50% 50,76% 49,35% 53,99% 49,37% 53,68% 58,65% 77,56% 689,35% 566,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...