Visa allt om Libroborgs Fastighets AB
Visa allt om Libroborgs Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 945 1 419 1 409 1 010 532 306 303 297 391 1 033
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 15 19 -296 347 173 110 51 8 -143 610
Resultat efter finansnetto 12 16 -299 344 173 110 48 9 -140 608
Årets resultat 12 16 -299 344 173 110 48 9 -140 608
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 29 35 730 742 742 732 766 800 807
Omsättningstillgångar 876 491 141 93 41 195 373 651 782 861
Tillgångar 901 521 176 824 783 937 1 106 1 417 1 582 1 668
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 157 -1 168 -1 184 -885 -1 229 -1 402 -1 512 -1 560 -1 568 -1 428
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 045 457 303 672 982 1 354 1 574 1 891 1 891 1 991
Kortfristiga skulder 1 013 1 232 1 057 1 036 1 030 985 1 044 1 085 1 260 1 105
Skulder och eget kapital 901 521 176 824 783 937 1 106 1 417 1 582 1 668
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 36 54 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 337 358 0 - - 0 0 0 2 3
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 123 121 0 - - 31 36 29 22 1
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 945 1 419 1 409 1 010 532 306 303 297 391 1 033
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 945 1 419 1 409 1 010 532 306 303 297 391 1 033
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 464 480 511 456 236 31 72 83 23 11
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 23 399 363 173 133 85 42 -109 638
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -33,40% 0,71% 39,50% 89,85% 73,86% 0,99% 2,02% -24,04% -62,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,66% 3,65% -168,18% 42,11% 22,09% 11,74% 4,61% 0,78% -8,72% 36,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,59% 1,34% -21,01% 34,36% 32,52% 35,95% 16,83% 3,70% -35,29% 59,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -14,50% -52,22% -65,01% -93,37% -185,90% -258,17% -221,45% -146,13% -122,25% -23,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -128,41% -224,18% -672,73% -107,40% -156,96% -149,63% -136,71% -110,09% -99,12% -85,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,48% 39,85% 13,34% 8,98% 3,98% 19,80% 35,73% 60,00% 62,06% 77,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...