Visa allt om Roy Andersson Bilbolaget AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 367 329 371 530 341 966 360 353 445 799 425 158 407 338 381 622 373 379 338 445
Övrig omsättning 1 082 2 632 4 978 1 405 1 153 1 586 1 472 2 194 1 430 1 465
Rörelseresultat (EBIT) 8 541 6 988 4 821 4 546 10 694 7 117 8 633 9 265 2 003 4 010
Resultat efter finansnetto 8 461 8 345 4 279 13 003 10 695 6 195 8 049 8 472 1 203 3 422
Årets resultat 6 682 7 233 3 355 12 075 8 419 4 848 6 289 6 631 863 2 544
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 909 29 558 30 545 28 559 30 166 31 757 32 013 33 244 39 818 41 481
Omsättningstillgångar 84 821 76 013 73 054 99 868 79 640 103 833 92 315 81 933 80 100 80 863
Tillgångar 113 730 105 572 103 599 128 427 109 807 135 589 124 328 115 178 119 918 122 344
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 67 803 68 121 64 887 61 532 59 457 57 038 55 190 51 401 58 071 61 973
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 5 072 4 996 5 383 5 338 5 458 5 334 5 279 5 254 5 798 6 660
Långfristiga skulder 0 0 0 13 878 0 25 932 9 912 16 110 15 155 11 242
Kortfristiga skulder 40 856 32 455 33 329 47 679 44 892 47 286 53 946 42 413 40 895 42 469
Skulder och eget kapital 113 730 105 572 103 599 128 427 109 807 135 589 124 328 115 178 119 918 122 344
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 702 683 686 698 639 621 619 569 371 1 224
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 29 363 30 869 32 022 36 130 36 627 37 827 37 021 37 461 39 741 38 528
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 537 12 946 13 586 15 275 15 265 15 675 15 306 14 449 14 912 15 255
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 368 411 374 162 346 944 361 758 446 952 426 744 408 810 383 816 374 809 339 910
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 72 80 82 98 102 108 107 104 110 114
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 102 4 644 4 170 3 677 4 371 3 937 3 807 3 669 3 394 2 969
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 597 559 567 538 518 503 497 507 502 483
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 224 8 902 6 912 6 839 13 287 9 898 11 646 12 455 6 818 7 494
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,13% 8,65% -5,10% -19,17% 4,85% 4,37% 6,74% 2,21% 10,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,74% 8,31% 4,68% 10,51% 10,28% 5,29% 7,16% 7,98% 1,77% 3,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,40% 2,36% 1,42% 3,74% 2,53% 1,69% 2,19% 2,41% 0,57% 1,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,86% 19,70% 20,73% 22,83% 20,11% 20,26% 21,26% 22,62% 22,88% 25,16%
Rörelsekapital/omsättning 11,97% 11,72% 11,62% 14,48% 7,79% 13,30% 9,42% 10,36% 10,50% 11,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,62% 64,53% 62,63% 47,91% 54,15% 42,07% 44,39% 44,63% 48,43% 50,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,53% 70,03% 66,64% 41,57% 45,44% 30,87% 27,68% 30,00% 42,41% 40,69%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 301 092 314 832 288 603 303 880 368 548 352 173 346 198 334 082 255 661 238 031
Övrig omsättning 1 082 2 632 4 746 1 405 1 153 1 338 1 472 2 193 1 022 1 019
Rörelseresultat (EBIT) 8 347 6 814 4 408 4 317 10 496 6 551 8 400 8 490 926 2 684
Resultat efter finansnetto 8 138 8 098 3 924 12 616 10 341 5 800 7 691 14 101 558 7 531
Årets resultat 6 099 6 854 2 876 12 150 7 660 4 321 5 897 12 165 1 051 8 088
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 665 27 514 28 613 26 859 28 726 30 585 31 088 32 542 34 030 34 306
Omsättningstillgångar 79 067 70 262 66 734 92 160 63 044 95 003 80 453 78 144 58 251 59 391
Tillgångar 105 733 97 775 95 347 119 019 91 771 125 588 111 541 110 685 92 281 93 697
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 45 103 46 004 43 150 40 274 38 123 36 464 35 143 31 746 29 602 33 551
Obeskattade reserver 24 400 24 039 24 269 24 075 24 632 24 087 23 877 23 795 22 702 23 696
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 20 375
Långfristiga skulder 0 0 0 13 878 0 25 932 9 912 16 110 12 195 5 452
Kortfristiga skulder 36 230 27 732 27 929 40 792 29 016 39 105 42 609 39 035 27 762 30 622
Skulder och eget kapital 105 733 97 775 95 347 119 019 91 771 125 588 111 541 110 685 92 281 93 697
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 702 683 686 6 698 639 621 619 569 371 1 224
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 29 363 30 869 32 022 36 130 36 627 37 827 37 021 37 457 31 182 30 225
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 537 12 946 13 586 15 275 15 265 15 675 15 306 14 443 11 792 12 125
Utdelning till aktieägare 4 000 4 000 0 0 5 000 300 3 000 2 500 1 000 5 000
Omsättning 302 174 317 464 293 349 305 285 369 701 353 511 347 670 336 275 256 683 239 050
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 72 80 82 98 102 108 107 104 90 93
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 182 3 935 3 520 3 101 3 613 3 261 3 236 3 212 2 841 2 559
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 594 558 565 537 515 502 495 506 480 468
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 030 8 728 6 499 6 610 13 089 9 332 11 413 11 568 3 902 5 045
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,36% 9,09% -5,03% -17,55% 4,65% 1,73% 3,63% 30,67% 7,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,96% 8,68% 4,65% 10,93% 11,82% 5,30% 7,60% 13,15% 1,13% 8,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,79% 2,70% 1,54% 4,28% 2,94% 1,89% 2,45% 4,36% 0,41% 3,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,83% 22,53% 24,10% 26,61% 23,93% 24,09% 24,64% 25,11% 24,78% 27,65%
Rörelsekapital/omsättning 14,23% 13,51% 13,45% 16,90% 9,23% 15,87% 10,93% 11,71% 11,93% 12,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,66% 66,23% 65,11% 49,62% 62,48% 43,99% 48,20% 45,45% 51,27% 55,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 77,48% 108,52% 99,74% 70,08% 75,25% 60,67% 43,83% 47,73% 60,79% 47,18%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!