Visa allt om Martin Magnusson & Co Aktiebolag
Visa allt om Martin Magnusson & Co Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 271 688 246 215 210 524 201 784 230 853 207 623 172 718 130 136 112 688 104 843
Övrig omsättning 552 4 969 695 1 121 333 413 824 1 725 1 710 1 032
Rörelseresultat (EBIT) 41 149 39 337 22 299 32 393 42 292 34 788 25 821 25 529 17 498 14 886
Resultat efter finansnetto 40 524 44 128 22 120 32 379 42 407 34 992 25 926 25 978 18 582 15 259
Årets resultat 22 494 25 514 12 811 17 948 23 520 25 080 23 733 14 447 13 647 10 838
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 51 799 53 909 24 003 22 867 20 064 18 994 17 982 13 708 8 843 5 936
Omsättningstillgångar 239 620 196 186 187 482 172 530 166 550 144 066 124 731 109 986 91 988 69 685
Tillgångar 291 419 250 095 211 485 195 397 186 614 163 060 142 713 123 694 100 831 75 621
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 132 430 119 936 103 421 99 610 90 662 76 142 60 062 45 306 40 882 43 075
Obeskattade reserver 47 999 37 244 26 240 20 671 12 398 1 907 1 797 8 302 2 016 2 142
Avsättningar (tkr) 246 263 282 301 335 335 335 335 335 335
Långfristiga skulder 0 0 1 500 3 500 5 500 8 500 0 1 200 0 5 416
Kortfristiga skulder 110 744 92 652 80 042 71 315 77 719 76 176 80 519 68 551 57 598 24 653
Skulder och eget kapital 291 419 250 095 211 485 195 397 186 614 163 060 142 713 123 694 100 831 75 621
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 1 340 1 303 1 281 1 604 1 479 1 446 1 395 1 392 1 525 1 466
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 19 598 18 910 19 577 17 410 15 947 15 163 13 706 10 978 9 378 7 583
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 8 266 8 183 7 894 7 780 7 472 6 916 6 733 5 602 5 414 5 028
Utdelning till aktieägare 10 10 9 000 9 000 9 9 9 9 000 9 000 9 000
Omsättning 272 240 251 184 211 219 202 905 231 186 208 036 173 542 131 861 114 398 105 875
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 50 50 49 46 45 38 37 31 29 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 434 4 924 4 296 4 387 5 130 5 464 4 668 4 198 3 886 4 032
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 584 568 587 582 553 619 590 580 563 541
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 44 369 42 666 26 063 35 268 44 272 36 584 27 146 26 744 18 221 15 701
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,35% 16,95% 4,33% -12,59% 11,19% 20,21% 32,72% 15,48% 7,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,27% 17,75% 10,70% 16,83% 23,07% 21,66% 18,29% 21,39% 18,74% 20,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,31% 18,03% 10,75% 16,30% 18,65% 17,01% 15,11% 20,33% 16,77% 15,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,70% 41,83% 43,34% 46,36% 46,05% 45,31% 47,60% 54,13% 47,28% 49,09%
Rörelsekapital/omsättning 47,44% 42,05% 51,03% 50,16% 38,48% 32,70% 25,60% 31,84% 30,52% 42,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,29% 59,57% 58,58% 58,77% 53,48% 47,56% 43,01% 41,46% 41,98% 59,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121,47% 101,91% 120,07% 120,45% 97,26% 98,68% 79,66% 88,75% 91,21% 125,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...