Visa allt om Berg Fastigheter i Nyköping AB
Visa allt om Berg Fastigheter i Nyköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 117 3 309 13 937 13 076 12 827 13 327 12 210 8 079 6 829 6 002
Övrig omsättning - - 1 829 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 536 -11 874 2 137 718 628 886 2 070 -303 -1 926 -633
Resultat efter finansnetto -11 151 866 4 374 317 -165 289 1 756 -606 -2 277 -1 017
Årets resultat -9 031 4 500 2 682 111 -208 3 227 401 499 -21
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 879 29 451 30 969 33 508 32 046 30 729 28 817 23 579 21 842 16 741
Omsättningstillgångar 4 069 8 995 5 395 4 930 12 003 11 358 9 253 4 374 16 882 2 217
Tillgångar 40 948 38 446 36 364 38 438 44 049 42 087 38 070 27 953 38 723 18 958
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 639 10 304 6 505 3 737 3 625 5 133 5 130 4 903 4 503 4 003
Obeskattade reserver 1 881 1 881 2 081 1 781 1 670 1 670 1 670 1 470 1 470 1 470
Avsättningar (tkr) 0 437 773 1 257 1 314 1 358 1 402 1 447 1 352 1 412
Långfristiga skulder 5 128 5 504 11 818 14 210 14 698 15 186 12 994 13 322 14 700 7 228
Kortfristiga skulder 25 300 20 320 15 188 17 454 22 742 18 741 16 874 6 811 16 700 4 845
Skulder och eget kapital 40 948 38 446 36 364 38 438 44 049 42 087 38 070 27 953 38 723 18 958
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 482 532 484 484 354 354 356 354 430
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 261 4 466 3 726 3 005 2 465 1 541 1 424 1 455 1 248
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 2 058 2 182 1 968 1 945 1 517 887 756 879 621
Utdelning till aktieägare 0 500 700 0 0 1 300 0 0 0 0
Omsättning 1 117 3 309 15 766 13 076 12 827 13 327 12 210 8 079 6 829 6 002
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 12 10 9 8 7 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 124 276 1 394 1 453 1 603 1 904 2 442 1 616 1 366 1 501
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 708 618 764 729 679 668 585 548 537 697
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -8 914 -11 239 3 368 2 232 2 140 2 277 3 377 786 -1 323 -25
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -66,24% -76,26% 6,58% 1,94% -3,75% 9,15% 51,13% 18,30% 13,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -26,95% 2,79% 13,03% 2,00% 0,97% 2,11% 5,44% -1,06% -4,47% -3,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -987,91% 32,46% 33,99% 5,88% 3,34% 6,65% 16,95% -3,68% -25,32% -10,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1 900,72% -342,25% -70,27% -95,78% -83,72% -55,40% -62,42% -30,16% 2,67% -43,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,68% 30,62% 22,35% 13,34% 11,02% 15,12% 16,71% 21,42% 14,36% 26,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 16,08% 44,27% 35,52% 28,25% 52,78% 59,99% 54,84% 53,50% 96,72% 30,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...