Visa allt om Aktiebolaget Förstbergs Handelsträdgård
Visa allt om Aktiebolaget Förstbergs Handelsträdgård

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 11 428 12 900 12 468 13 107 12 558 14 361 13 840 12 298 11 279 12 241
Övrig omsättning 222 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 163 1 331 1 150 1 233 452 730 565 101 -9 654
Resultat efter finansnetto 1 032 1 164 1 405 1 296 674 666 352 -307 1 630 584
Årets resultat 599 724 1 302 648 424 531 304 11 1 561 241
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 010 2 357 2 721 2 732 3 044 3 353 3 940 4 659 4 015 2 475
Omsättningstillgångar 15 364 13 847 12 503 10 934 9 747 9 568 8 250 7 858 8 679 12 799
Tillgångar 16 373 16 204 15 223 13 666 12 791 12 922 12 190 12 517 12 695 15 274
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 336 12 737 12 013 10 710 10 062 9 638 9 107 8 803 8 792 10 631
Obeskattade reserver 1 163 935 753 957 565 441 528 673 1 187 1 495
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 315 800 744 719 696 638 608 589 550 1 113
Kortfristiga skulder 1 561 1 732 1 713 1 279 1 467 2 204 1 946 2 453 2 166 2 035
Skulder och eget kapital 16 373 16 204 15 223 13 666 12 791 12 922 12 190 12 517 12 695 15 274
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 2 412 593 613 675 758
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 1 662 2 007 2 148 1 953 2 323 0 1 476 1 364 1 217 1 254
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 615 587 654 578 653 713 696 747 682 752
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
Omsättning 11 650 12 900 12 468 13 107 12 558 14 361 13 840 12 298 11 279 12 241
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 633 1 613 1 559 1 638 1 570 1 795 1 730 1 537 1 410 1 530
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 325 326 351 321 378 395 351 338 326 348
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 298 1 601 1 421 1 527 883 1 245 1 100 535 381 1 064
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,41% 3,46% -4,88% 4,37% -12,55% 3,76% 12,54% 9,03% -7,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,16% 8,53% 9,47% 9,89% 5,53% 6,12% 4,68% 1,36% 13,81% 6,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,26% 10,72% 11,56% 10,32% 5,63% 5,51% 4,12% 1,38% 15,54% 8,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,98% 46,92% 49,53% 46,59% 49,71% 51,59% 46,61% 45,09% 47,43% 48,82%
Rörelsekapital/omsättning 120,78% 93,91% 86,54% 73,66% 65,93% 51,28% 45,55% 43,95% 57,74% 87,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,45% 83,10% 82,77% 83,53% 81,92% 77,10% 77,90% 74,20% 75,99% 76,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 897,76% 726,04% 644,60% 767,71% 595,84% 346,14% 316,86% 235,83% 325,07% 552,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...