Visa allt om Bygg Ingvar i Hallsberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Nettoomsättning 25 420 46 286 28 149 29 619 32 612 31 946 41 481 26 653 33 960 26 114
Övrig omsättning 39 140 82 - 10 7 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 296 -1 316 -51 888 1 508 -515 146 -146 419 584
Resultat efter finansnetto 221 -1 379 -92 872 1 492 -546 145 -146 424 583
Årets resultat 251 -845 40 400 841 0 46 5 211 316
Balansräkningar (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 134 168 204 239 274 310 327 97 116 144
Omsättningstillgångar 7 156 7 048 14 415 9 109 8 183 6 529 11 036 8 147 7 127 6 776
Tillgångar 7 290 7 216 14 619 9 348 8 457 6 839 11 363 8 243 7 243 6 920
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 197 947 2 042 2 252 2 101 1 260 1 260 1 214 1 458 1 497
Obeskattade reserver 59 89 623 810 521 122 680 616 791 678
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 524 638 4 956 99 521 258 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 510 5 543 11 950 5 331 5 735 4 936 9 165 6 414 4 994 4 745
Skulder och eget kapital 7 290 7 216 14 619 9 348 8 457 6 839 11 363 8 243 7 243 6 920
Löner & utdelning (tkr)
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 345
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 5 861 6 109 5 763 5 089 5 067 4 840 3 945
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - - 2 406 2 093 1 986 1 955 1 851 1 697 1 560
Utdelning till aktieägare 400 0 250 250 250 0 0 0 250 250
Omsättning 25 459 46 426 28 231 29 619 32 622 31 953 41 481 26 653 33 960 26 114
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 15 15 16 17 16 15 15 17 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 695 3 086 1 877 1 851 1 918 1 997 2 765 1 777 1 998 1 741
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 576 557 524 522 491 496 476 457 392 398
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 331 -1 281 -16 923 1 543 -475 161 -127 438 607
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -45,08% 64,43% -4,96% -9,18% 2,08% -22,99% 55,63% -21,52% 30,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,06% -18,24% -0,35% 9,61% 17,97% -7,47% 1,31% -1,71% 5,88% 8,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,16% -2,84% -0,18% 3,03% 4,66% -1,60% 0,36% -0,53% 1,25% 2,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,26% 19,28% 20,75% 40,18% 43,26% 33,56% 25,02% 38,11% 35,29% 32,43%
Rörelsekapital/omsättning 6,48% 3,25% 8,76% 12,76% 7,51% 4,99% 4,51% 6,50% 6,28% 7,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,05% 14,09% 17,29% 30,85% 29,65% 19,82% 15,50% 20,24% 28,18% 28,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,87% 127,15% 120,63% 165,07% 142,16% 132,27% 120,41% 127,02% 142,71% 133,05%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...