Visa allt om Edvardssons VVS i Örebro Aktiebolag
Visa allt om Edvardssons VVS i Örebro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 7 221 6 766 6 109 6 517 5 829 5 903 5 129 4 722 4 828 4 607
Övrig omsättning - 1 8 8 148 - - - - 55
Rörelseresultat (EBIT) 663 266 -55 100 -12 129 51 11 315 248
Resultat efter finansnetto 663 266 -56 100 -11 119 50 9 315 253
Årets resultat 509 198 1 48 1 80 32 25 162 170
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 34 23 4 6 13 26 32 47 51
Omsättningstillgångar 2 423 2 187 1 812 1 998 2 044 2 323 2 013 1 916 2 049 1 987
Tillgångar 2 470 2 221 1 835 2 001 2 051 2 337 2 039 1 948 2 096 2 039
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 264 1 155 956 955 908 906 827 1 094 1 110 1 027
Obeskattade reserver 40 35 33 97 65 85 86 86 116 36
Avsättningar (tkr) 7 6 8 8 4 2 9 16 5 7
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 159 1 025 837 942 1 075 1 344 1 118 752 866 969
Skulder och eget kapital 2 470 2 221 1 835 2 001 2 051 2 337 2 039 1 948 2 096 2 039
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 237 362 312 317 266 223
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 50 - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 1 982 1 997 2 126 1 790 1 659 1 430 1 180 1 178 1 105
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 787 607 657 652 659 559 470 516 429
Utdelning till aktieägare 400 400 0 0 0 0 0 0 40 80
Omsättning 7 221 6 767 6 117 6 525 5 977 5 903 5 129 4 722 4 828 4 662
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 7 7 7 6 6 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 444 1 353 873 931 833 984 855 944 966 921
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 562 565 377 403 390 453 389 395 394 357
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 675 276 -48 103 -5 142 67 26 330 274
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,72% 10,75% -6,26% 11,80% -1,25% 15,09% 8,62% -2,20% 4,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,84% 12,02% -2,94% 5,10% -0,44% 5,52% 2,50% 0,56% 15,08% 12,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,18% 3,95% -0,88% 1,57% -0,15% 2,19% 0,99% 0,23% 6,55% 5,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,97% 58,63% 59,34% 59,49% 60,94% 63,59% 64,67% 60,19% 65,22% 59,43%
Rörelsekapital/omsättning 17,50% 17,17% 15,96% 16,20% 16,62% 16,58% 17,45% 24,65% 24,50% 22,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,44% 53,23% 53,50% 51,51% 46,61% 41,45% 43,67% 59,41% 56,94% 51,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 205,78% 207,80% 213,26% 194,06% 169,67% 161,98% 166,82% 238,43% 220,55% 191,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...