Visa allt om Nicanders Mekaniska Verkstad Aktiebolag
Visa allt om Nicanders Mekaniska Verkstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 2 104 457 636 463 1 068 1 022 949 302 617 469
Övrig omsättning 696 945 601 563 9 15 45 326 489 489
Rörelseresultat (EBIT) 228 127 318 80 -15 18 -78 -68 -26 -99
Resultat efter finansnetto 228 127 319 80 -11 32 -49 -68 6 -80
Årets resultat 122 57 187 52 -11 24 0 1 4 7
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 569 525 302 321 362 407 430 452 509 516
Omsättningstillgångar 1 633 1 077 985 810 656 775 660 700 818 899
Tillgångar 2 202 1 603 1 286 1 132 1 018 1 183 1 090 1 151 1 327 1 415
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 197 1 075 1 018 832 780 791 767 768 887 972
Obeskattade reserver 223 151 97 17 0 0 0 49 118 118
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 383 377 171 283 239 392 323 335 322 325
Skulder och eget kapital 2 202 1 603 1 286 1 132 1 018 1 183 1 090 1 151 1 327 1 415
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 344 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 1 001 431 385 368 0 378 305 186 287 282
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 385 165 131 141 135 145 127 80 129 118
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 120 90
Omsättning 2 800 1 402 1 237 1 026 1 077 1 037 994 628 1 106 958
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 701 457 636 463 1 068 1 022 949 302 617 469
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 464 597 517 510 478 523 432 266 415 400
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 332 207 338 105 30 66 -16 -11 64 -26
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 360,39% -28,14% 37,37% -56,65% 4,50% 7,69% 214,24% - 31,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,35% 7,92% 24,81% 7,16% -1,08% 2,87% -4,40% -5,82% 0,45% -5,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,84% 27,79% 50,16% 17,49% -1,03% 3,33% -5,06% -22,19% 0,97% -17,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,44% 56,46% 67,92% 65,66% 81,65% 83,07% 79,14% 62,91% 51,38% 70,58%
Rörelsekapital/omsättning 59,41% 153,17% 127,99% 113,82% 39,04% 37,48% 35,51% 120,86% 80,39% 122,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,26% 74,41% 85,04% 74,67% 76,62% 66,86% 70,37% 69,86% 73,24% 74,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 426,37% 285,68% 576,02% 286,22% 274,48% 197,70% 204,33% 208,96% 254,04% 276,62%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...