Visa allt om Aktiebolaget Torstens Åkeri
Visa allt om Aktiebolaget Torstens Åkeri

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 543 3 542 3 982 3 818 4 154 4 451 4 735 4 565 5 285 3 864
Övrig omsättning 404 - - - 19 - - 14 154 12
Rörelseresultat (EBIT) 464 37 120 -11 -212 242 638 603 486 293
Resultat efter finansnetto 464 37 118 -21 -226 232 627 582 444 288
Årets resultat 609 464 120 29 14 263 455 308 25 218
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 619 900 1 249 1 660 1 113 1 611 2 138 2 138 1 059
Omsättningstillgångar 2 105 1 807 1 928 1 840 1 722 2 706 2 622 1 630 1 477 1 674
Tillgångar 2 105 2 426 2 828 3 090 3 381 3 819 4 233 3 768 3 615 2 733
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 058 1 749 1 485 1 565 1 536 1 722 1 659 1 204 896 871
Obeskattade reserver 0 317 876 913 975 1 226 1 359 1 355 1 206 809
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 24 37 30 153 340 124 328 500 642 98
Kortfristiga skulder 22 323 437 458 530 748 887 709 870 955
Skulder och eget kapital 2 105 2 426 2 828 3 090 3 381 3 819 4 233 3 768 3 615 2 733
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 3 200 305 305 255 265 255
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 120 902 1 082 1 006 845 816 792 763 843 720
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 37 277 349 378 365 286 261 276 350 393
Utdelning till aktieägare 1 000 300 200 200 0 200 200 0 0 0
Omsättning 947 3 542 3 982 3 818 4 173 4 451 4 735 4 579 5 439 3 876
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 272 1 181 1 327 1 273 1 385 1 113 1 184 1 141 1 321 966
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 80 396 479 464 513 356 343 325 365 346
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 464 317 470 419 84 740 1 165 1 066 827 647
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -84,67% -11,05% 4,30% -8,09% -6,67% -6,00% 3,72% -13,62% 36,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,04% 1,53% 4,24% -0,32% -6,21% 6,44% 15,10% 16,19% 13,94% 11,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 85,45% 1,04% 3,01% -0,26% -5,06% 5,53% 13,50% 13,36% 9,54% 7,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,94% 53,09% 52,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 383,61% 41,90% 37,44% 36,20% 28,70% 43,99% 36,64% 20,18% 11,49% 18,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,77% 82,29% 76,67% 72,42% 66,68% 68,75% 62,85% 57,85% 48,81% 53,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9 568,18% 559,44% 441,19% 401,75% 324,91% 361,76% 295,60% 229,90% 169,77% 175,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...