Visa allt om Karlstads Rörmontage Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2021 är 8 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 90 207 56 289 75 904 85 447 85 332 88 877 83 490 52 334 36 433 27 542
Övrig omsättning 1 156 789 2 918 1 399 1 093 756 440 0 0 16
Rörelseresultat (EBIT) -2 859 3 481 3 974 2 662 3 008 -6 469 4 573 2 091 -1 043 -949
Resultat efter finansnetto -3 189 3 481 3 884 2 513 1 955 -6 554 4 557 2 082 22 280 -954
Årets resultat -2 234 1 965 2 903 1 881 2 467 -6 174 3 831 2 065 22 280 -954
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 307 435 345 239 934 1 455 295 138 47 73
Omsättningstillgångar 34 559 32 392 26 854 23 039 23 343 21 509 22 245 15 087 41 539 19 733
Tillgångar 34 866 32 827 27 199 23 278 24 277 22 963 22 539 15 225 41 585 19 804
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 141 8 375 8 637 5 734 3 853 1 386 7 560 3 728 24 944 2 665
Obeskattade reserver 158 1 112 188 49 0 0 400 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 55 144 590 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 567 23 341 18 375 17 439 20 280 20 987 14 579 11 496 16 641 17 140
Skulder och eget kapital 34 866 32 827 27 199 23 278 24 277 22 963 22 539 15 225 41 585 19 804
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD 687 677 1 312 1 276 1 231 - - - - 816
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 355 12 533 17 633 18 973 17 140 - - 9 390 8 176 7 146
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 272 4 809 7 179 7 682 7 515 - - 2 967 2 830 2 779
Utdelning till aktieägare 0 0 2 227 0 0 0 0 0 23 281 0
Omsättning 91 363 57 078 78 822 86 846 86 425 89 633 83 930 52 334 36 433 27 558
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 49 51 44 50 50 53 50 28 23 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 841 1 104 1 725 1 709 1 707 1 677 1 670 1 869 1 584 1 197
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 614 365 611 577 577 507 489 462 467 455
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 740 3 555 4 167 2 845 3 191 -6 241 4 660 2 129 -1 017 -920
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 60,26% - -11,17% 0,13% -3,99% 6,45% 59,53% 43,64% 32,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,19% 10,61% 14,61% 11,44% 8,89% -28,17% 20,30% 13,73% 53,61% -4,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,17% 6,19% 5,24% 3,12% 2,53% -7,28% 5,48% 4,00% 61,19% -3,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,43% 46,33% 45,71% 44,50% 47,32% 33,59% 44,87% 30,15% 40,27% 47,53%
Rörelsekapital/omsättning 6,64% 16,08% 11,17% 6,55% 3,59% 0,59% 9,18% 6,86% 68,34% 9,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,97% 28,15% 32,29% 24,80% 15,87% 6,04% 34,93% 24,49% 59,98% 13,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,15% 103,15% 100,61% 85,07% 83,90% 80,79% 131,70% 105,95% 232,86% 23,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!