Visa allt om Adapta Borgås AB
Visa allt om Adapta Borgås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-07 2013-07 2012-07 2011-07 2010-07 2009-07 2008-07
Nettoomsättning 4 148 0 0 0 37 068 74 904 80 325 88 054 109 814 153 378
Övrig omsättning 17 - 42 - - - 336 122 - 1 038
Rörelseresultat (EBIT) 1 835 -12 771 -137 -891 -10 928 -722 3 604 1 416 5 257 9 579
Resultat efter finansnetto 966 -12 770 -133 -1 129 -11 410 -1 203 3 320 1 178 4 280 8 483
Årets resultat 754 -9 805 -133 -1 129 -6 341 255 1 759 967 2 304 4 743
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-07 2013-07 2012-07 2011-07 2010-07 2009-07 2008-07
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 209 000 43 012 19 289 18 989 18 269 19 263 19 874 20 614 21 245 22 090
Omsättningstillgångar 6 309 5 840 575 1 426 34 384 39 444 46 795 39 118 62 363 78 630
Tillgångar 215 309 48 852 19 863 20 414 52 653 58 706 66 669 59 732 83 608 100 720
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 41 584 791 134 147 29 276 29 963 29 707 27 948 26 981 40 677
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 3 296 4 910 4 050 4 260 3 256
Avsättningar (tkr) 10 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 153 500 37 388 19 371 20 091 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 39 000
Kortfristiga skulder 9 248 10 673 358 176 2 377 4 449 11 052 6 734 31 367 17 788
Skulder och eget kapital 215 309 48 852 19 863 20 414 52 653 58 706 66 669 59 732 83 608 100 720
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2014-07
2013-07
2012-07
2011-07
2010-07
2009-07
2008-07
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 757 1 115 1 051 1 926 1 248 1 153
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 1 884 2 720 3 251 3 655 5 232 6 938
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 1 379 2 054 2 013 2 539 2 772 3 202
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000
Omsättning 4 165 0 42 0 37 068 74 904 80 661 88 176 109 814 154 416
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 5 8 10 10 15 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 7 414 9 363 8 033 8 805 7 321 8 521
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 820 795 677 852 643 658
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 186 -12 771 -137 -194 -10 201 26 4 356 2 336 6 166 10 530
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - -100,00% -50,51% -6,75% -8,78% -19,82% -28,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,85% - - - -20,74% -0,66% 5,83% 2,60% 7,04% 10,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 44,31% - - - -29,46% -0,52% 4,84% 1,76% 5,36% 6,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - - - -6,56% 19,95% 20,13% 19,22% 20,17% 21,09%
Rörelsekapital/omsättning -70,85% - - - 86,35% 46,72% 44,50% 36,78% 28,23% 39,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,31% 1,62% 0,67% 0,72% 55,60% 55,18% 49,99% 51,79% 35,94% 42,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 68,22% 54,72% 160,61% 810,23% 1 446,53% 270,13% 141,59% 122,38% 108,17% 244,52%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...