Visa allt om BITS DATA i Södertälje Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 181 221 156 395 134 952 128 581 127 627 116 245 109 114 108 923 110 949 100 569
Övrig omsättning 1 238 552 172 0 0 40 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -3 501 5 559 234 2 253 5 790 5 224 3 390 3 699 2 035 2 143
Resultat efter finansnetto -3 416 5 522 229 2 259 5 787 5 223 3 450 3 803 2 280 2 473
Årets resultat -539 3 759 456 1 698 3 138 3 591 2 721 2 110 1 210 1 695
Balansräkningar (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 105 431 753 1 123 1 393 1 358 306 485 461 378
Omsättningstillgångar 54 997 59 661 61 222 38 503 35 493 30 941 32 456 43 521 42 377 40 772
Tillgångar 55 102 60 092 61 975 39 625 36 886 32 299 32 762 44 005 42 838 41 149
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 232 18 771 15 012 14 557 12 859 9 721 13 630 25 909 23 800 22 589
Obeskattade reserver 4 423 7 299 6 619 7 005 6 976 5 328 4 758 4 862 3 845 3 197
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 32 448 34 022 40 344 18 064 17 051 17 250 14 373 13 234 15 195 15 352
Skulder och eget kapital 55 102 60 092 61 975 39 625 36 886 32 299 32 762 44 005 42 838 41 149
Löner & utdelning (tkr)
2023-08
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD 1 487 1 323 1 472 918 1 438 1 206 1 136 1 159 1 111 1 053
Varav tantiem till styrelse & VD 111 105 100 - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 38 122 29 751 31 242 27 845 24 524 23 279 23 661 21 281 21 752 16 880
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 18 591 15 037 16 334 13 969 13 667 13 555 13 053 11 919 15 269 14 524
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 181 222 156 633 135 504 128 753 127 627 116 245 109 154 108 923 110 949 100 569
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 67 57 57 51 46 44 43 42 43 41
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 705 2 744 2 368 2 521 2 775 2 642 2 538 2 593 2 580 2 453
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 935 885 912 904 948 960 968 912 894 872
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 175 5 924 604 2 630 6 142 5 370 3 503 3 860 2 165 2 782
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,87% 15,89% 4,95% 0,75% 9,79% 6,54% 0,18% -1,83% 10,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,18% 9,30% 0,38% 5,73% 15,70% 16,22% 10,57% 8,65% 5,33% 6,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,88% 3,57% 0,18% 1,77% 4,54% 4,51% 3,17% 3,49% 2,06% 2,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,00% 100,00% 100,00% 86,66% 85,38% 100,00% 100,00% 84,13% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,44% 16,39% 15,47% 15,90% 14,45% 11,78% 16,57% 27,81% 24,50% 25,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,35% 40,71% 32,55% 50,53% 49,61% 42,96% 52,93% 67,50% 62,56% 60,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 169,45% 175,27% 151,71% 213,06% 208,07% 179,12% 225,81% 328,86% 278,89% 265,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!