Visa allt om Plannja Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 185 155 1 124 612 989 424 905 000 871 000 826 500 825 600 804 200 709 000 681 300
Övrig omsättning 603 623 339 0 0 300 0 11 400 3 500 100
Rörelseresultat (EBIT) 18 039 86 734 57 253 42 000 42 000 52 000 66 900 37 300 14 400 20 100
Resultat efter finansnetto 7 297 82 411 50 940 36 000 35 000 45 800 62 300 23 400 2 500 18 200
Årets resultat 3 792 45 674 -160 -2 000 -3 000 -4 400 -1 800 -10 900 -12 600 -3 300
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 262 454 239 775 232 514 223 000 225 000 225 700 226 400 213 900 251 600 265 600
Omsättningstillgångar 511 538 500 276 395 310 309 000 302 000 287 000 295 600 311 200 277 000 255 700
Tillgångar 773 991 740 051 627 824 531 000 527 000 512 700 522 000 525 100 528 600 521 300
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 526 97 734 52 060 52 000 54 000 57 300 61 800 63 500 74 400 87 000
Obeskattade reserver 26 215 24 600 0 0 0 0 2 800 12 200 21 200 29 800
Avsättningar (tkr) 1 4 0 0 0 0 0 0 100 2 100
Långfristiga skulder 350 000 275 000 275 000 0 0 0 133 000 0 0 0
Kortfristiga skulder 296 250 342 713 300 764 479 000 473 000 455 400 324 400 449 400 432 900 402 400
Skulder och eget kapital 773 991 740 051 627 824 531 000 527 000 512 700 522 000 525 100 528 600 521 300
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 220 1 196 794 - - - 0 - 1 900 2 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 89 272 88 637 79 987 78 000 75 000 72 800 74 800 67 200 64 300 58 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 38 008 39 675 35 542 35 000 33 000 31 000 30 900 28 100 26 100 24 800
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 185 758 1 125 235 989 763 905 000 871 000 826 800 825 600 815 600 712 500 681 400
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 190 191 181 186 183 185 191 175 175 166
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 238 5 888 5 466 4 866 4 760 4 468 4 323 4 595 4 051 4 104
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 676 678 643 608 590 561 553 545 527 511
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 039 98 134 67 953 51 000 51 000 61 600 76 300 46 500 23 100 30 300
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,38% 13,66% 9,33% 3,90% 5,38% 0,11% 2,66% 13,43% 4,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,62% 12,34% 9,25% 8,29% 8,73% 10,12% 13,54% 5,39% 1,42% 3,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,71% 8,12% 5,87% 4,86% 5,28% 6,28% 8,56% 3,52% 1,06% 2,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 10,87% 18,11% 17,21% 17,46% 18,37% 19,59% 22,15% 20,84% 19,42% 19,67%
Rörelsekapital/omsättning 18,17% 14,01% 9,56% -18,78% -19,63% -20,38% -3,49% -17,18% -21,99% -21,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,76% 15,80% 8,29% 9,79% 10,25% 11,18% 12,26% 13,91% 17,20% 21,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,59% 72,17% 94,52% 40,71% 44,61% 42,05% 61,56% 45,53% 42,09% 40,88%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!