Visa allt om Hjalmarsson Fastigheter i Eskilstuna AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 5 577 5 414 5 340 5 088 5 170 5 502 6 796 6 623 6 130 6 407
Övrig omsättning 33 33 19 5 2 1 6 103 72 80
Rörelseresultat (EBIT) 618 -2 402 416 -1 112 -1 380 510 -2 047 1 077 843 1 074
Resultat efter finansnetto -366 -2 237 -139 -1 534 6 954 -11 10 128 255 9 381 123
Årets resultat -366 -2 237 -139 -1 534 6 954 -11 10 128 191 9 358 77
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 668 31 509 31 341 30 997 30 743 32 992 32 775 37 797 26 661 29 999
Omsättningstillgångar 2 445 4 037 6 816 8 374 3 470 16 109 18 471 2 241 2 936 729
Tillgångar 35 113 35 546 38 158 39 371 34 213 49 101 51 246 40 039 29 597 30 728
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 167 18 533 21 270 22 410 24 944 18 990 20 201 11 072 10 881 1 523
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 309 279 249 219 189 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 900 15 900 15 900 15 900 7 900 29 351 29 351 28 101 17 851 27 851
Kortfristiga skulder 737 834 739 843 1 180 760 1 694 865 865 1 354
Skulder och eget kapital 35 113 35 546 38 158 39 371 34 213 49 101 51 246 40 039 29 597 30 728
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 018 1 096 1 035 982 901
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 393 410 374 356 352
Utdelning till aktieägare 0 0 500 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0
Omsättning 5 610 5 447 5 359 5 093 5 172 5 503 6 802 6 726 6 202 6 487
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 859 1 805 1 780 1 696 1 723 1 834 2 265 2 208 2 043 2 136
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 619 606 568 557 567 498 519 482 457 428
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 180 -1 875 940 -588 -856 1 095 -1 462 1 774 1 363 1 664
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,01% 1,39% 4,95% -1,59% -6,03% -19,04% 2,61% 8,04% -4,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,79% -5,65% 1,15% -2,80% 23,80% 1,24% 21,21% 2,77% 34,51% 3,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,26% -37,11% 8,24% -21,68% 157,49% 11,11% 159,95% 16,73% 166,61% 16,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 30,63% 59,16% 113,80% 148,01% 44,29% 278,97% 246,87% 20,78% 33,78% -9,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,74% 52,14% 55,74% 56,92% 72,91% 38,68% 39,42% 27,65% 36,76% 4,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 331,75% 484,05% 922,33% 993,36% 294,07% 2 119,61% 1 090,38% 259,08% 339,42% 53,84%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...