Visa allt om Arvika Stadshus Aktiebolag
Visa allt om Arvika Stadshus Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 534 006 514 344 511 359 504 817 500 262 464 771 442 452 253 391 224 978 218 559
Övrig omsättning 105 272 97 460 84 609 64 718 47 764 52 032 47 241 11 346 11 177 8 855
Rörelseresultat (EBIT) 56 629 52 952 29 197 89 701 60 084 66 380 50 791 26 858 24 902 36 673
Resultat efter finansnetto 23 053 22 377 -11 457 45 995 13 792 21 432 3 246 6 663 7 073 9 076
Årets resultat 9 908 18 353 -13 084 39 342 9 816 28 043 1 638 4 727 5 827 8 317
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 338 588 2 281 021 2 166 863 2 049 020 1 949 703 1 898 735 1 713 497 1 175 494 943 010 908 465
Omsättningstillgångar 88 749 86 002 71 874 69 156 86 435 153 804 133 426 106 806 66 966 104 521
Tillgångar 2 427 337 2 367 023 2 238 737 2 118 176 2 036 138 2 052 539 1 846 923 1 282 300 1 009 976 1 012 986
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 320 202 310 294 291 941 314 019 281 380 271 564 243 521 241 883 237 156 231 329
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 135 010 108 438 97 754 87 065 73 834 62 833 51 236 45 387 38 372 0
Långfristiga skulder 1 638 158 1 665 863 1 697 243 1 543 569 1 541 950 1 560 720 1 409 887 913 345 670 716 686 708
Kortfristiga skulder 333 967 282 428 151 799 173 523 138 974 157 422 142 279 81 685 63 732 56 139
Skulder och eget kapital 2 427 337 2 367 023 2 238 737 2 118 176 2 036 138 2 052 539 1 846 923 1 282 300 1 009 976 1 012 986
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 2 414 2 549 2 107 2 113 2 062 2 081 1 757 1 620 1 493
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 110 548 103 620 99 978 94 563 93 235 84 884 81 460 33 215 31 658 29 713
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 47 269 44 572 41 744 39 911 37 389 32 929 33 885 13 024 12 729 13 164
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 639 278 611 804 595 968 569 535 548 026 516 803 489 693 264 737 236 155 227 414
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 303 296 291 289 294 277 271 106 106 98
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 762 1 738 1 757 1 747 1 702 1 678 1 633 2 390 2 122 2 230
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 524 514 501 482 461 444 446 479 463 473
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 215 672 181 152 155 996 177 333 150 985 145 286 128 599 73 196 65 316 74 290
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,82% 0,58% 1,30% 0,91% 7,64% 5,04% 74,61% 12,63% 2,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,34% 2,25% 1,31% 4,26% 3,00% 3,31% 2,81% 2,13% 2,99% 4,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,64% 10,33% 5,74% 17,86% 12,22% 14,61% 11,73% 10,79% 13,42% 19,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,15% 93,77% 94,02% 93,79% 92,26% 92,15% 91,44% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -45,92% -38,19% -15,63% -20,67% -10,50% -0,78% -2,00% 9,91% 1,44% 22,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,19% 13,11% 13,04% 14,82% 13,82% 13,23% 13,19% 18,86% 23,48% 25,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 23,37% 27,27% 42,68% 35,80% 57,44% 93,95% 89,66% 128,00% 104,90% 186,03%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 350 250 250 206 200 69 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 360 -2 247 -2 307 -2 028 -1 386 -122 -220 -413 -287 -303
Resultat efter finansnetto -18 290 -30 394 -20 701 -5 733 602 -1 235 -1 389 -222 336 980
Årets resultat -11 303 -23 994 -14 981 17 6 012 14 16 58 158 44
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 254 466 242 466 242 466 296 496 295 446 270 736 115 636 115 636 34 197 34 197
Omsättningstillgångar 12 236 12 762 6 084 8 526 13 902 23 144 21 186 22 364 50 004 48 652
Tillgångar 266 702 255 228 248 550 305 022 309 348 293 880 136 822 138 000 84 201 82 849
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 449 63 752 72 746 87 727 87 710 81 698 81 684 81 668 81 610 81 452
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 130 000 130 000 130 000 201 000 201 000 212 000 55 000 55 000 0 0
Kortfristiga skulder 72 253 61 476 45 804 16 295 20 638 182 138 1 332 2 591 1 397
Skulder och eget kapital 266 702 255 228 248 550 305 022 309 348 293 880 136 822 138 000 84 201 82 849
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD 0 57 23 23 43 48 47 76 72 65
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 27 5 5 13 15 14 23 20 21
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 350 250 250 206 200 69 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - - 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 360 -2 247 -2 307 -2 028 -1 386 -122 -220 -413 -287 -303
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 40,00% 0,00% 21,36% 3,00% 189,86% - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,01% -10,28% -6,08% 0,08% 2,31% 0,10% - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3 817,14% -10 498,00% -6 040,00% 111,17% 3 573,50% 443,48% - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - - -
Rörelsekapital/omsättning -17 147,71% -19 485,60% -15 888,00% -3 771,36% -3 368,00% 33 278,26% - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,17% 24,98% 29,27% 28,76% 28,35% 27,80% 59,70% 59,18% 96,92% 98,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 16,93% 20,76% 13,28% 52,32% 67,36% 12 716,48% 15 352,17% 1 678,98% 1 929,91% 3 482,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...