Visa allt om Sennberg AB
Visa allt om Sennberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 29 106 26 777 26 698 27 509 27 842 38 599 41 513 40 957 43 347 57 472
Övrig omsättning 413 494 431 303 362 731 877 1 302 1 497 3 358
Rörelseresultat (EBIT) 1 916 533 372 1 059 918 2 691 871 242 -299 4 896
Resultat efter finansnetto 1 967 589 611 1 399 1 348 3 104 1 436 454 586 5 530
Årets resultat 1 507 549 838 1 575 1 351 1 791 1 147 952 1 743 4 332
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 145 149 121 124 166 87 110 111 196 204
Omsättningstillgångar 16 117 23 444 25 489 27 297 28 107 28 759 30 393 27 957 28 652 32 089
Tillgångar 16 262 23 593 25 610 27 421 28 273 28 846 30 503 28 068 28 848 32 293
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 430 17 923 19 874 21 036 20 961 20 610 20 819 19 672 18 720 19 977
Obeskattade reserver 2 875 2 806 2 905 3 355 3 955 4 400 3 700 3 782 4 542 6 368
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 957 2 865 2 831 3 031 3 357 3 836 5 984 4 614 5 586 5 948
Skulder och eget kapital 16 262 23 593 25 610 27 421 28 273 28 846 30 503 28 068 28 848 32 293
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 136 480 1 103 1 207 1 203 1 407 1 915
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 3 823 3 719 3 466 3 428 4 759 5 376 5 090 5 055 5 929
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 2 256 2 052 2 109 2 376 3 547 3 890 4 056 4 051 4 148
Utdelning till aktieägare 4 200 17 503 2 500 2 000 1 500 1 000 2 000 0 0 3 000
Omsättning 29 519 27 271 27 129 27 812 28 204 39 330 42 390 42 259 44 844 60 830
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 8 13 15 14 14 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 638 3 347 3 337 3 439 3 480 2 969 2 768 2 926 3 096 3 381
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 745 762 723 716 788 777 712 741 746 717
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 992 602 437 1 111 984 2 744 938 327 -186 5 028
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,70% 0,30% -2,95% -1,20% -27,87% -7,02% 1,36% -5,51% -24,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,10% 2,50% 2,39% 5,16% 4,80% 10,90% 4,71% 1,64% 2,03% 17,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,76% 2,20% 2,29% 5,15% 4,87% 8,15% 3,46% 1,13% 1,35% 9,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,15% 42,76% 42,04% 45,95% 45,36% 45,89% 41,00% 37,61% 36,87% 40,23%
Rörelsekapital/omsättning 45,21% 76,85% 84,87% 88,21% 88,89% 64,57% 58,80% 56,99% 53,21% 45,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,93% 85,24% 86,45% 86,26% 84,45% 82,69% 77,19% 80,02% 76,23% 76,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 435,75% 709,35% 800,64% 806,50% 731,93% 647,65% 424,00% 508,67% 419,71% 465,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...