Visa allt om Moelven Dalaträ Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 457 724 266 162 315 129 326 212 319 108 300 048 309 781 275 572 252 444 250 428
Övrig omsättning 2 878 906 451 1 306 400 717 198 1 676 808 573
Rörelseresultat (EBIT) 155 253 -6 286 -1 830 34 952 11 299 -11 451 -1 889 12 862 -5 609 -11 359
Resultat efter finansnetto 153 888 -5 996 -1 756 34 736 10 171 -12 836 -2 549 11 312 -7 409 -12 398
Årets resultat 27 007 306 -76 3 679 3 013 -418 239 -370 -5 841 -8 759
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 654 24 541 23 758 25 693 26 350 29 216 35 083 39 713 42 924 46 557
Omsättningstillgångar 240 452 78 771 81 762 114 985 114 238 98 618 97 447 93 175 94 786 77 034
Tillgångar 262 106 103 312 105 520 140 678 140 588 127 834 132 530 132 889 137 710 123 591
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 82 670 55 663 55 357 55 433 51 754 48 741 49 159 48 919 49 289 39 631
Obeskattade reserver 26 261 15 369 15 759 16 929 16 965 19 228 21 212 22 493 24 001 24 001
Avsättningar (tkr) 0 158 78 51 0 12 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 10 000
Kortfristiga skulder 153 175 32 122 34 326 68 265 46 869 34 853 37 159 36 476 39 420 49 959
Skulder och eget kapital 262 106 103 312 105 520 140 678 140 588 127 834 132 530 132 889 137 710 123 591
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 14 2 172 1 317 1 150 1 102 1 067 941 918 841 846
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 24 898 21 756 24 199 24 321 26 526 27 395 24 973 22 140 21 299 20 109
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 477 9 697 11 122 10 812 11 798 11 313 11 955 8 716 8 251 7 937
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 460 602 267 068 315 580 327 518 319 508 300 765 309 979 277 248 253 252 251 001
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 55 53 60 60 60 65 69 59 58 47
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 322 5 022 5 252 5 437 5 318 4 616 4 490 4 671 4 352 5 328
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 651 647 621 631 698 658 547 577 551 649
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 160 091 -1 691 2 758 40 206 18 096 -4 193 5 201 20 278 1 673 -4 768
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 71,97% -15,54% -3,40% 2,23% 6,35% -3,14% 12,41% 9,16% 0,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 59,25% -5,69% -1,60% 25,05% 8,05% -8,95% -1,00% 9,69% -4,07% -8,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,93% -2,21% -0,54% 10,80% 3,55% -3,82% -0,43% 4,67% -2,22% -4,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,50% 30,49% 28,71% 34,80% 32,84% 27,94% 27,93% 30,95% 29,45% 28,12%
Rörelsekapital/omsättning 19,07% 17,53% 15,05% 14,32% 21,11% 21,25% 19,46% 20,58% 21,93% 10,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,36% 65,48% 64,11% 48,79% 46,22% 49,86% 49,58% 50,01% 49,39% 46,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,05% 133,61% 98,37% 89,97% 148,55% 143,56% 121,52% 127,57% 163,92% 77,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!