Visa allt om Restaurang Parnassen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 8 655 9 105 18 661 19 157 17 158 15 089 12 561 11 875 8 896 8 527
Övrig omsättning 3 584 2 745 836 968 857 840 723 472 450 237
Rörelseresultat (EBIT) 358 146 159 1 506 285 464 399 -832 -267 -366
Resultat efter finansnetto 329 128 135 1 482 240 348 199 -1 043 -411 -429
Årets resultat 258 0 0 708 182 219 499 -533 -222 -22
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 070 1 478 1 919 2 225 3 254 3 741 4 249 5 128 4 553 765
Omsättningstillgångar 3 224 1 937 1 754 2 386 852 1 253 1 356 1 513 2 107 2 112
Tillgångar 4 294 3 415 3 673 4 611 4 106 4 994 5 605 6 640 6 660 2 877
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 023 1 764 1 764 1 764 1 055 873 654 156 689 911
Obeskattade reserver 253 253 130 0 0 0 0 0 0 39
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 753 1 497 477 1 874 2 458 3 450 3 380 1 119
Kortfristiga skulder 2 017 645 1 779 2 350 2 573 2 247 2 492 3 035 2 591 808
Skulder och eget kapital 4 294 3 415 3 673 4 611 4 106 4 994 5 605 6 640 6 660 2 877
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 4 022 3 858 2 272 2 484
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 298 1 243 788 845
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 239 11 850 19 497 20 125 18 015 15 929 13 284 12 347 9 346 8 764
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 21 19 18 17 15 15 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 618 650 889 1 008 953 888 837 792 988 947
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 397 366 372 365 366 357 356 341 341 371
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 812 606 642 1 999 790 978 921 -311 210 -254
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,94% -51,21% -2,59% 11,65% 13,71% 20,13% 5,78% 33,49% 4,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,34% 4,28% 4,33% 32,66% 6,94% 9,29% 7,12% -12,53% -4,01% -12,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,14% 1,60% 0,85% 7,86% 1,66% 3,08% 3,18% -7,01% -3,00% -4,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,67% 52,30% 57,07% 57,87% 55,92% 55,53% 59,98% 58,18% 52,82% 59,08%
Rörelsekapital/omsättning 13,95% 14,19% -0,13% 0,19% -10,03% -6,59% -9,04% -12,82% -5,44% 15,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,71% 57,43% 50,79% 38,26% 25,69% 17,48% 11,67% 2,35% 10,35% 32,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,21% 238,91% 73,36% 88,43% 19,51% 41,12% 41,81% 39,93% 70,86% 244,31%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!