Visa allt om Klimatcenter SGDS AB
Visa allt om Klimatcenter SGDS AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 142 214 175 963 229 449 200 189 197 256 232 656
Övrig omsättning 44 - - - - - - 4 110 5
Rörelseresultat (EBIT) 44 0 0 0 2 107 981 14 131 10 841 14 228 22 590
Resultat efter finansnetto 44 0 0 0 2 534 1 718 14 171 11 171 15 556 24 713
Årets resultat 47 0 0 -151 1 933 1 578 11 366 8 923 11 409 17 444
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 218 327 805 952 1 366 2 544
Omsättningstillgångar 31 273 31 217 31 217 31 217 61 079 68 108 93 420 88 810 77 442 96 897
Tillgångar 31 273 31 217 31 217 31 217 61 297 68 435 94 226 89 762 78 808 99 441
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 264 31 217 31 217 31 217 31 368 29 435 27 859 27 549 27 445 22 084
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 127 579 1 888 2 865 3 159
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 13 737 13 193 11 870 11 397 11 002 10 388
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 0 0 0 16 192 25 680 53 917 48 928 37 495 63 810
Skulder och eget kapital 31 273 31 217 31 217 31 217 61 297 68 435 94 226 89 762 78 808 99 441
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 14 333 1 440 1 221 1 379 1 046 1 525
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - 202 0 165 - 227
Löner till övriga anställda - 0 - 0 7 962 8 839 8 098 8 104 7 090 6 735
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - 236 0 414 - 308
Sociala kostnader 0 0 - 0 5 169 6 609 5 554 5 055 4 585 4 550
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 44 0 0 0 142 214 175 963 229 449 200 193 197 366 232 661
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - 0 18 21 19 19 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 7 901 8 379 12 076 10 536 10 959 12 925
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 1 526 804 783 765 707 712
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 44 0 0 0 2 216 1 201 14 365 11 356 15 469 23 825
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - -100,00% -19,18% -23,31% 14,62% 1,49% -15,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - 4,21% 2,59% 15,28% 12,58% 19,81% 24,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - 1,82% 1,01% 6,27% 5,64% 7,91% 10,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - 18,14% 17,61% 18,26% 18,69% 20,15% 19,61%
Rörelsekapital/omsättning - - - - 31,56% 24,11% 17,22% 19,92% 20,25% 14,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 51,17% 43,15% 30,02% 32,24% 37,44% 24,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 347 477,78% - - - 377,21% 265,19% 173,13% 181,27% 206,09% 151,30%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...