Visa allt om twoday AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 234 771 213 910 205 616 200 169 212 029 190 187 192 454 185 406 218 488 227 340
Övrig omsättning 314 12 350 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 17 753 11 239 8 189 14 607 15 536 20 100 17 899 3 681 23 529 27 687
Resultat efter finansnetto 18 106 11 303 8 319 14 769 88 171 19 937 17 831 3 645 23 625 28 187
Årets resultat 14 256 261 722 1 325 72 800 989 1 402 -117 -819 22 108
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 416 2 937 6 015 3 800 2 260 3 817 4 289 5 412 5 267 4 771
Omsättningstillgångar 107 561 104 167 95 146 93 295 157 433 100 269 96 395 83 851 102 175 111 101
Tillgångar 109 977 107 104 101 161 97 095 159 693 104 086 100 684 89 263 107 442 115 872
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 39 498 42 021 41 760 41 038 112 474 39 674 38 685 37 283 37 400 38 219
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 990 1 277 1 730 1 808 1 057
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 70 479 65 083 59 401 56 057 47 219 63 422 60 722 50 250 68 234 76 596
Skulder och eget kapital 109 977 107 104 101 161 97 095 159 693 104 086 100 684 89 263 107 442 115 872
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 206 1 801 1 857 1 626 1 428 1 295 1 272 1 762 1 916 1 364
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 72 242 72 089 75 306 70 532 70 479 58 387 52 557 56 711 63 647 65 918
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 38 618 37 656 37 216 37 072 40 808 32 430 27 935 18 198 20 420 20 652
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 72 761 0 0 0 0 0
Omsättning 235 085 213 922 205 966 200 169 212 029 190 187 192 454 185 406 218 488 227 340
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 121 135 143 132 134 108 104 112 122 131
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 940 1 585 1 438 1 516 1 582 1 761 1 851 1 655 1 791 1 735
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 934 826 800 828 841 853 786 836 825 820
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 476 12 499 9 973 15 184 16 047 20 601 18 750 4 390 24 743 29 208
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,75% 4,03% 2,72% -5,59% 11,48% -1,18% 3,80% -15,14% -3,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,47% 10,55% 8,24% 15,22% 55,58% 19,45% 17,99% 4,64% 22,65% 24,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,71% 5,28% 4,05% 7,38% 41,86% 10,64% 9,41% 2,24% 11,14% 12,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,79% 18,27% 17,38% 18,60% 51,98% 19,37% 18,54% 18,12% 15,53% 15,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,91% 39,23% 41,28% 42,27% 70,43% 38,86% 39,41% 43,28% 36,12% 33,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 152,61% 160,05% 156,00% 164,69% 332,71% 157,57% 156,37% 159,88% 147,15% 142,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!