Visa allt om Markishuset-Stijo-Inredningar Aktiebolag
Visa allt om Markishuset-Stijo-Inredningar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 2 291 1 895 1 503 1 067 1 268 1 386 1 569 1 539 1 794 2 258
Övrig omsättning - - - 10 6 1 3 - 5 104
Rörelseresultat (EBIT) 92 60 11 -41 51 28 -30 122 3 -64
Resultat efter finansnetto 91 57 10 -42 48 24 -31 122 -1 -80
Årets resultat 69 41 6 -42 48 24 -31 122 -1 -80
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 37 50 22 33 44 55 0 16 49
Omsättningstillgångar 523 415 413 437 494 453 551 530 367 611
Tillgångar 548 452 463 459 527 498 607 530 383 661
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 309 240 199 193 235 187 163 194 72 73
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 27 32 27 83 21 40 59 21 44 205
Kortfristiga skulder 212 179 237 183 271 270 385 315 267 383
Skulder och eget kapital 548 452 463 459 527 498 607 530 383 661
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 0 26 242
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 288 196 86 231 231 332 187 180 178
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 90 55 27 68 71 103 45 27 77
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 291 1 895 1 503 1 077 1 274 1 387 1 572 1 539 1 799 2 362
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 1 1 2 1 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 764 948 1 503 1 067 634 1 386 785 770 897 753
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 194 190 241 115 162 305 222 120 139 166
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 104 72 23 -30 62 39 -29 138 33 -21
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,90% 26,08% 40,86% -15,85% -8,51% -11,66% 1,95% -14,21% -20,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,79% 13,27% 2,38% -8,93% 9,68% 5,62% -4,94% 23,02% 1,04% -9,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,02% 3,17% 0,73% -3,84% 4,02% 2,02% -1,91% 7,93% 0,22% -2,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,74% 58,42% 55,29% 48,45% 55,21% 55,70% 54,37% 44,77% 44,65% 33,97%
Rörelsekapital/omsättning 13,57% 12,45% 11,71% 23,81% 17,59% 13,20% 10,58% 13,97% 5,57% 10,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,39% 53,10% 42,98% 42,05% 44,59% 37,55% 26,85% 36,60% 18,80% 11,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 142,45% 63,69% 88,61% 148,63% 120,66% 101,85% 92,47% 94,60% 85,77% 90,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...