Visa allt om GLS Konsult AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2021 är 8 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 0 19 562 2 905 1 805 1 880 5 479 2 003 3 989 4 890 3 225
Övrig omsättning 0 61 0 0 0 0 56 0 339 0
Rörelseresultat (EBIT) -71 7 344 755 142 595 52 813 498 657 993
Resultat efter finansnetto 21 7 273 634 -35 546 -169 591 251 393 742
Årets resultat 21 7 212 634 -35 546 -169 591 251 393 742
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 15 15 15 15 15 80 80 80
Omsättningstillgångar 1 927 21 119 14 937 15 746 16 837 16 887 17 307 17 296 16 869 16 709
Tillgångar 1 927 21 119 14 953 15 761 16 853 16 902 17 323 17 376 16 949 16 789
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 345 19 156 11 944 11 310 11 345 10 798 10 967 10 376 10 125 9 731
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 582 1 964 3 009 4 452 5 508 6 103 6 355 7 000 6 823 6 624
Skulder och eget kapital 1 927 21 119 14 953 15 761 16 853 16 902 17 323 17 376 16 949 16 789
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - - 0 0 0 10
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 - - - 0 0 10 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - - - 0 1 93 93
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 19 623 2 905 1 805 1 880 5 479 2 059 3 989 5 229 3 225
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -71 7 344 755 142 595 52 813 498 657 993
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 573,39% 60,94% -3,99% -65,69% 173,54% -49,79% -18,43% 51,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 34,77% 5,05% 0,90% 4,37% 0,31% 4,71% 3,05% 3,97% 6,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 37,54% 25,99% 7,87% 39,15% 0,95% 40,74% 13,29% 13,76% 31,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 39,79% 41,03% 35,51% 58,14% 10,59% 61,91% 24,72% 16,36% 48,25%
Rörelsekapital/omsättning - 97,92% 410,60% 625,71% 602,61% 196,82% 546,78% 258,11% 205,44% 312,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,80% 90,71% 79,88% 71,76% 67,32% 63,89% 63,31% 59,71% 59,74% 57,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49,31% 1 055,30% 91,92% 94,14% 120,33% 109,78% 73,82% 108,17% 99,43% 73,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!