Visa allt om Finja Bemix Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 100 787 90 867 88 992 87 714 77 719 74 922 62 742 55 245 53 316 52 591
Övrig omsättning 219 60 188 162 90 150 223 35 393 152
Rörelseresultat (EBIT) 5 795 4 327 2 655 14 328 13 497 13 553 13 757 11 728 12 263 11 336
Resultat efter finansnetto 5 740 4 249 2 613 14 255 13 559 13 576 13 721 11 790 12 308 11 406
Årets resultat -29 -42 -207 -93 -58 -47 -62 8 9 395 8 289
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 050 1 142 1 610 1 756 1 599 1 677 3 609 4 253 4 218 4 187
Omsättningstillgångar 26 849 22 193 22 505 19 410 28 781 27 385 26 055 20 765 23 113 22 836
Tillgångar 27 899 23 335 24 115 21 166 30 380 29 062 29 664 25 018 27 331 27 023
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 447 8 477 8 519 8 725 8 818 8 876 8 923 8 985 8 977 9 059
Obeskattade reserver 386 363 640 502 434 520 630 720 910 670
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 304 3 163 4 267 3 891 12 925 11 807 14 750 10 290 13 304 11 872
Kortfristiga skulder 15 762 11 332 10 689 8 048 8 203 7 859 5 361 5 023 4 140 5 422
Skulder och eget kapital 27 899 23 335 24 115 21 166 30 380 29 062 29 664 25 018 27 331 27 023
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 5 886 4 790 4 583 4 310 3 777 3 744 3 723 3 375
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 2 864 2 233 2 013 1 969 1 594 1 698 1 707 1 467
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 101 006 90 927 89 180 87 876 77 809 75 072 62 965 55 280 53 709 52 743
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 11 13 10 9 10 9 9 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 079 8 261 6 846 8 771 8 635 7 492 6 971 6 138 5 924 6 574
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 0 673 702 733 628 597 605 603 605
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 261 4 327 3 267 14 959 13 497 14 341 14 493 12 437 12 813 11 897
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,92% 2,11% 1,46% 12,86% 3,73% 19,41% 13,57% 3,62% 1,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,84% 18,62% 11,05% 67,71% 44,63% 46,72% 46,42% 47,13% 45,04% 42,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,77% 4,78% 2,99% 16,34% 17,45% 18,12% 21,95% 21,34% 23,09% 21,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,89% 17,68% 16,87% 32,88% 33,17% 30,20% 30,57% 31,28% 32,50% 30,77%
Rörelsekapital/omsättning 11,00% 11,95% 13,28% 12,95% 26,48% 26,06% 32,98% 28,49% 35,59% 33,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,36% 37,54% 37,40% 43,07% 30,14% 31,94% 31,74% 38,16% 35,44% 35,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,05% 165,21% 178,22% 206,03% 324,32% 315,13% 431,26% 350,27% 485,94% 364,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!