Visa allt om LOCATUM Aktiebolag
Visa allt om LOCATUM Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 23 187 28 735 29 439 19 653 21 200 16 900 14 576 20 945 20 794 22 194
Övrig omsättning 46 - 243 67 128 59 34 76 151 176
Rörelseresultat (EBIT) 730 1 553 5 226 1 565 588 1 292 393 1 978 1 551 2 345
Resultat efter finansnetto 884 1 480 5 146 1 542 526 1 326 395 1 977 1 617 2 400
Årets resultat 457 1 201 3 255 1 192 361 769 268 1 229 885 1 056
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 945 587 446 258 280 16 115 214 324 430
Omsättningstillgångar 8 117 8 933 9 718 7 375 5 817 6 083 5 206 6 347 6 361 5 557
Tillgångar 9 062 9 519 10 164 7 633 6 097 6 100 5 321 6 561 6 685 5 987
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 249 4 792 4 590 1 836 944 1 784 1 314 2 047 1 818 1 933
Obeskattade reserver 3 664 3 398 3 488 2 560 2 587 2 597 2 370 2 386 2 148 1 966
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 149 1 329 2 086 3 237 2 566 1 720 1 636 2 128 2 719 2 088
Skulder och eget kapital 9 062 9 519 10 164 7 633 6 097 6 100 5 321 6 561 6 685 5 987
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 3 693 2 765 2 773 3 688 2 435 2 501
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 3 382 3 453 3 730 845 968 1 160 1 365 1 303 1 350
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 643 728 776 823 705 770 1 956 1 588 1 517
Utdelning till aktieägare 1 200 1 000 1 000 500 300 1 200 300 1 000 1 000 1 000
Omsättning 23 233 28 735 29 682 19 720 21 328 16 959 14 610 21 021 20 945 22 370
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 729 9 578 9 813 6 551 7 067 5 633 4 859 6 982 6 931 7 398
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 864 1 371 1 412 1 527 1 819 1 532 1 619 2 349 1 792 1 820
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 856 1 748 5 354 1 629 674 1 390 492 2 088 1 693 2 563
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,31% -2,39% 49,79% -7,30% 25,44% 15,94% -30,41% 0,73% -6,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,93% 16,31% 51,42% 20,50% 10,00% 21,75% 7,42% 30,19% 24,22% 40,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,88% 5,40% 17,75% 7,96% 2,88% 7,85% 2,71% 9,46% 7,79% 10,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,71% 24,67% 36,06% 39,10% 35,16% 44,46% 45,03% 50,07% 39,75% 40,50%
Rörelsekapital/omsättning 30,05% 26,46% 25,92% 21,06% 15,33% 25,82% 24,49% 20,14% 17,51% 15,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,43% 78,19% 71,93% 50,21% 46,75% 60,62% 57,52% 58,00% 50,33% 55,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 413,66% 561,93% 411,27% 220,51% 218,55% 341,51% 300,37% 277,11% 220,85% 254,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...