Visa allt om XL-Bygg Faringe AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 70 115 72 096 65 917 60 476 54 807 54 382 49 246 50 639 36 634 29 508
Övrig omsättning 915 852 107 1 455 1 752 1 270 792 1 056 1 260 134
Rörelseresultat (EBIT) 957 5 669 2 967 -1 143 -1 249 116 -1 211 166 -1 352 870
Resultat efter finansnetto 969 5 616 3 137 -952 -1 645 -327 -1 784 -200 -1 772 685
Årets resultat 760 841 1 237 48 5 473 -1 784 -200 -842 353
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 051 1 096 981 1 022 513 886 1 312 1 667 2 087 934
Omsättningstillgångar 22 287 30 110 25 743 29 176 21 715 20 396 17 109 19 616 15 843 12 707
Tillgångar 23 338 31 206 26 724 30 198 22 228 21 281 18 421 21 283 17 931 13 641
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 843 5 833 5 742 5 505 4 797 4 792 3 818 3 949 3 149 3 991
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 167 4 144 5 728 7 312 3 014 3 432 3 041 3 337 5 535 4 076
Kortfristiga skulder 16 328 21 228 15 254 17 381 14 416 13 057 11 561 13 998 9 247 4 644
Skulder och eget kapital 23 338 31 206 26 724 30 198 22 228 21 281 18 421 21 283 17 931 13 641
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 6 592 6 960 6 589 5 778 4 868 4 620 2 701
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 2 486 2 641 2 489 1 982 1 702 1 527 899
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 71 030 72 948 66 024 61 931 56 559 55 652 50 038 51 695 37 894 29 642
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 17 17 17 20 20 18 14 13 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 843 4 241 3 877 3 557 2 740 2 719 2 736 3 617 2 818 3 689
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 797 607 573 525 481 446 414 456 465 437
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 001 5 718 3 008 -1 083 -881 558 -771 595 -914 990
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,75% 9,37% 9,00% 10,34% 0,78% 10,43% -2,75% 38,23% 24,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,23% 18,61% 12,67% -1,48% -5,22% 1,62% -6,19% 1,46% -7,10% 6,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,74% 8,05% 5,14% -0,74% -2,12% 0,63% -2,31% 0,61% -3,47% 3,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,80% 28,22% 26,85% 34,14% 34,96% 34,30% 28,84% 28,56% 32,35% 34,31%
Rörelsekapital/omsättning 8,50% 12,32% 15,91% 19,50% 13,32% 13,50% 11,27% 11,09% 18,01% 27,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,75% 18,69% 21,49% 18,23% 21,58% 22,52% 20,73% 18,55% 17,56% 34,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,79% 107,63% 124,38% 128,00% 100,11% 97,92% 92,18% 90,17% 101,19% 150,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!