Visa allt om Astrid Fiskexport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09
Nettoomsättning 136 140 173 986 139 269 109 570 132 427 129 711 142 732 120 052 109 177 153 953
Övrig omsättning 1 847 3 533 506 1 114 2 281 1 008 1 407 1 192 560 577
Rörelseresultat (EBIT) 12 699 9 611 7 622 3 824 6 589 4 380 1 776 2 792 350 8 424
Resultat efter finansnetto 12 696 9 593 7 471 3 632 6 371 3 773 1 159 2 199 3 361 8 534
Årets resultat 7 681 7 338 4 646 2 569 3 874 59 24 1 975 4 029 8 068
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 511 9 051 3 599 1 958 3 817 4 398 4 732 5 151 6 318 8 023
Omsättningstillgångar 51 714 43 359 32 234 29 392 23 932 35 817 36 212 29 076 36 554 42 390
Tillgångar 60 225 52 410 35 834 31 350 27 749 40 213 40 944 34 226 42 872 50 412
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 963 28 281 16 679 12 033 9 464 5 590 5 531 5 506 9 521 5 492
Obeskattade reserver 19 885 17 100 4 872 3 381 3 061 1 663 2 183 2 540 3 141 4 172
Avsättningar (tkr) 520 644 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 856 6 383 14 282 15 935 15 224 32 960 33 229 26 180 30 210 40 749
Skulder och eget kapital 60 225 52 410 35 834 31 350 27 749 40 213 40 944 34 226 42 872 50 412
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-09
2012-09
2011-09
2010-09
2009-09
Löner till styrelse & VD - - - 1 424 1 535 500 500 500 500 500
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - 3 460 3 618 3 125 2 777 2 300 2 359 3 478
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - 0 1 798 1 939 1 179 1 043 938 915 1 302
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 7 200
Omsättning 137 987 177 519 139 775 110 684 134 708 130 719 144 139 121 244 109 737 154 530
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 10 11 10 10 9 9 8 8 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 17 018 17 399 12 661 10 957 13 243 14 412 15 859 15 007 13 647 13 996
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 607 1 200 633 676 718 536 484 472 475 483
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 032 11 134 7 861 4 429 7 364 4 954 2 574 3 749 2 373 11 292
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,75% 24,93% 27,11% -17,26% 2,09% -9,12% 18,89% 9,96% -29,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,09% 18,34% 21,27% 12,20% 24,87% 10,97% 4,77% 8,49% 7,95% 17,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,33% 5,52% 5,47% 3,49% 5,21% 3,40% 1,37% 2,42% 3,12% 5,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,04% 21,81% 21,59% 20,28% 21,97% 12,33% 8,02% 16,58% 19,12% 14,63%
Rörelsekapital/omsättning 35,15% 21,25% 12,89% 12,28% 6,58% 2,20% 2,09% 2,41% 5,81% 1,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,47% 79,41% 57,15% 46,79% 42,71% 16,95% 17,44% 21,56% 27,61% 16,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 322,10% 639,84% 222,47% 177,73% 148,67% 98,62% 101,38% 106,18% 94,28% 64,19%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...