Visa allt om Turab, Turbin- och Regulatorservice AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2018 är 4 månader.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Nettoomsättning 56 878 50 225 48 228 47 736 40 787 13 181 42 738 42 876 75 026 69 242
Övrig omsättning 141 1 798 523 121 83 0 113 0 414 154
Rörelseresultat (EBIT) 1 294 2 599 3 448 5 447 3 421 1 278 -5 678 1 421 17 205 15 462
Resultat efter finansnetto 748 2 280 3 224 5 208 3 198 1 217 -5 838 1 220 17 323 15 182
Årets resultat 566 2 436 8 1 2 827 2 746 8 3 452 9 144 10 978
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 571 7 045 7 856 8 664 10 003 11 651 12 327 14 364 16 764 20 079
Omsättningstillgångar 23 143 21 188 28 897 26 445 33 681 34 357 30 507 48 172 48 754 40 463
Tillgångar 29 714 28 233 36 752 35 109 43 684 46 008 42 834 62 536 65 518 60 542
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 773 8 207 5 771 5 763 5 761 6 733 5 838 5 829 15 377 18 233
Obeskattade reserver 2 279 2 216 3 056 7 224 10 733 15 737 18 054 23 978 27 985 23 870
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 750 7 250 7 778 8 362 8 946 9 250 10 000 9 790 10 230 10 660
Kortfristiga skulder 11 911 10 561 20 148 13 760 18 244 14 288 8 942 22 939 11 926 7 779
Skulder och eget kapital 29 714 28 233 36 752 35 109 43 684 46 008 42 834 62 536 65 518 60 542
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - - 14 298 13 116
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - - 5 908 4 959
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 3 800 0 0 13 000 12 000
Omsättning 57 019 52 023 48 751 47 857 40 870 13 181 42 851 42 876 75 440 69 396
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 27 26 25 27 33 34 32 35 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 031 1 860 1 855 1 909 1 511 399 1 257 1 340 2 144 1 923
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 767 703 711 653 609 199 620 603 589 420
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 869 3 378 4 464 6 787 5 275 1 953 -2 815 4 296 20 678 18 989
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,25% 4,14% 1,03% 17,04% 209,44% - -0,32% -42,85% 8,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,40% 9,21% 9,38% 15,54% 7,87% 2,79% -13,09% 2,30% 26,75% 25,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,30% 5,18% 7,15% 11,43% 8,43% 9,74% -13,11% 3,35% 23,36% 22,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,91% 60,12% 63,05% 59,85% 64,59% 78,98% 56,15% 69,85% 65,41% 57,07%
Rörelsekapital/omsättning 19,75% 21,16% 18,14% 26,57% 37,85% 152,26% 50,46% 58,85% 49,09% 47,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,51% 35,19% 22,19% 32,46% 32,35% 41,31% 46,51% 39,23% 56,79% 60,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 179,58% 186,56% 135,83% 179,35% 175,24% 229,35% 325,30% 203,50% 395,93% 499,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!