Visa allt om Otto Nilssons Byggnads Aktiebolag
Visa allt om Otto Nilssons Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 154 213 75 036 59 729 59 300 25 003 10 494 9 104 15 287 12 825 12 330
Övrig omsättning 237 157 146 206 250 13 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 15 316 6 312 13 379 6 922 2 305 -172 -92 396 70 458
Resultat efter finansnetto 15 302 6 316 13 399 6 971 2 313 -150 -84 391 107 478
Årets resultat 11 894 4 899 10 866 5 432 1 325 -150 -144 382 67 366
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 496 542 434 342 417 207 240 283 366 507
Omsättningstillgångar 40 767 49 343 23 464 22 335 11 204 1 845 3 349 4 238 3 965 4 941
Tillgångar 41 262 49 885 23 898 22 678 11 622 2 052 3 589 4 522 4 331 5 448
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 688 5 394 11 295 5 829 1 897 572 2 222 2 366 1 984 1 918
Obeskattade reserver 0 0 0 550 550 0 0 0 17 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 575 44 491 12 603 16 298 9 128 1 480 1 367 2 155 2 330 3 530
Skulder och eget kapital 41 262 49 885 23 898 22 678 11 622 2 052 3 589 4 522 4 331 5 448
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 497 98 481 443
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 12 834 8 626 7 576 4 183 2 939 3 094 3 319 3 166 2 863
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 4 589 2 991 2 625 1 415 974 1 168 1 104 1 460 1 235
Utdelning till aktieägare 12 000 4 600 10 800 5 400 1 500 0 1 500 0 0 0
Omsättning 154 450 75 193 59 875 59 506 25 253 10 507 9 104 15 287 12 825 12 330
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 51 33 24 19 14 8 10 13 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 024 2 274 2 489 3 121 1 786 1 312 910 1 176 916 881
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 551 540 493 545 415 512 489 357 365 334
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 442 6 418 13 476 7 010 2 397 -139 -49 479 218 645
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 105,52% 25,63% 0,72% 137,17% 138,26% 15,27% -40,45% 19,20% 4,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 37,13% 12,67% 56,08% 30,76% 20,01% -7,26% -2,31% 8,91% 2,75% 8,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,94% 8,43% 22,44% 11,76% 9,30% -1,42% -0,91% 2,64% 0,93% 3,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,03% 26,94% 27,16% 34,17% 23,28% 43,97% 58,91% 36,67% 45,58% 40,75%
Rörelsekapital/omsättning 7,91% 6,47% 18,18% 10,18% 8,30% 3,48% 21,77% 13,63% 12,75% 11,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,75% 10,81% 47,26% 27,60% 19,81% 27,88% 61,91% 52,32% 46,09% 35,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 142,67% 110,91% 183,24% 137,04% 121,92% 115,14% 219,68% 181,39% 154,89% 131,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...