Visa allt om Aktiebolaget Grythyttans Stålmöbler

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 67 416 53 106 44 968 43 672 49 661 44 440 39 201 35 809 33 287 36 860
Övrig omsättning 241 223 207 217 450 40 176 323 16 122
Rörelseresultat (EBIT) 15 231 9 329 3 077 5 149 7 365 5 538 5 816 5 364 1 121 6 323
Resultat efter finansnetto 15 228 9 306 3 116 5 943 7 609 5 569 5 978 5 828 794 6 503
Årets resultat 11 994 7 580 4 931 4 464 4 444 3 246 4 595 5 935 229 3 505
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 745 14 516 15 674 15 635 7 771 8 308 8 981 9 650 8 830 8 204
Omsättningstillgångar 63 491 64 238 43 346 47 197 49 977 48 884 43 483 37 532 35 138 34 599
Tillgångar 77 235 78 753 59 020 62 832 57 748 57 191 52 464 47 182 43 968 42 803
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 59 491 52 497 44 917 39 986 40 521 36 077 37 832 36 237 30 301 33 072
Obeskattade reserver 1 076 1 138 1 504 4 742 4 564 2 681 1 303 1 213 2 918 2 610
Avsättningar (tkr) 267 272 353 254 431 428 420 434 261 262
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 401 24 847 12 245 17 850 12 231 18 005 12 909 9 298 10 487 6 858
Skulder och eget kapital 77 235 78 753 59 020 62 832 57 748 57 191 52 464 47 182 43 968 42 803
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 5 255 5 135 4 347 4 415 4 352
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 2 745 2 049 1 677 1 681 1 555
Utdelning till aktieägare 5 000 5 000 0 0 5 000 0 5 000 3 000 0 3 000
Omsättning 67 657 53 329 45 175 43 889 50 111 44 480 39 377 36 132 33 303 36 982
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 15 15 15 15 13 13 12 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 966 3 540 2 998 2 911 3 311 3 418 3 015 2 984 2 561 2 835
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 625 585 610 636 629 634 573 512 480 470
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 16 277 10 472 3 991 5 973 8 066 6 258 6 549 6 193 1 808 6 979
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,95% 18,10% 2,97% -12,06% 11,75% 13,36% 9,47% 7,58% -9,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,72% 11,86% 5,28% 9,48% 13,19% 9,78% 11,40% 12,37% 2,78% 15,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,59% 17,59% 6,93% 13,64% 15,34% 12,58% 15,26% 16,30% 3,67% 17,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,39% 52,95% 48,11% 52,61% 49,73% 50,05% 53,21% 51,68% 42,13% 49,09%
Rörelsekapital/omsättning 69,85% 74,17% 69,16% 67,20% 76,01% 69,48% 77,99% 78,85% 74,06% 75,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,11% 67,79% 78,09% 69,53% 76,33% 66,74% 74,05% 78,81% 73,81% 81,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 308,46% 200,33% 187,24% 145,75% 307,50% 202,58% 243,60% 306,68% 254,89% 359,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!