Visa allt om Siba Aktiebolag
Visa allt om Siba Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 380 195 2 706 159 3 016 734 1 123 792 2 645 638 2 582 431 2 623 576 2 615 562 3 091 563 3 286 963
Övrig omsättning 12 213 5 150 4 124 15 11 929 - - 2 106 - -
Rörelseresultat (EBIT) -49 689 -254 436 -12 159 8 033 28 588 -63 192 -98 900 -71 717 -81 899 -71 264
Resultat efter finansnetto -49 942 -254 647 -12 015 7 914 28 628 -62 730 -98 665 -72 416 -80 913 -67 642
Årets resultat 200 058 -105 521 15 310 8 086 11 435 -30 576 -67 873 -70 704 -82 935 -41 121
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 048 9 763 64 486 36 693 33 214 33 693 47 038 68 402 95 182 105 604
Omsättningstillgångar 468 247 547 577 655 950 745 875 544 665 522 913 607 498 635 715 636 425 779 357
Tillgångar 471 295 557 340 720 436 782 568 577 879 556 606 654 536 704 117 731 607 884 961
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 437 393 237 104 341 018 328 860 324 336 284 459 208 253 184 832 218 476 299 853
Obeskattade reserver 0 0 3 900 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 31 159 104 799 912 1 408 470 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 3 739 3 549 113 255 55 943 152 417 0
Kortfristiga skulder 2 743 215 437 374 606 452 300 249 334 268 598 333 028 463 342 360 714 585 108
Skulder och eget kapital 471 295 557 340 720 436 782 568 577 879 556 606 654 536 704 117 731 607 884 961
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD - 746 1 625 649 758 877 941 1 944 2 132 2 124
Varav tantiem till styrelse & VD - - 275 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 37 435 191 697 221 705 82 574 225 855 229 840 242 109 260 029 287 046 281 673
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 12 130 60 955 65 793 24 206 63 154 63 203 59 642 66 313 71 742 72 207
Utdelning till aktieägare 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 392 408 2 711 309 3 020 858 1 123 807 2 657 567 2 582 431 2 623 576 2 617 668 3 091 563 3 286 963
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 76 421 509 592 590 607 661 731 803 818
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 003 6 428 5 927 1 898 4 484 4 254 3 969 3 578 3 850 4 018
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 656 605 572 175 491 484 458 449 449 435
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -49 689 -228 400 -3 159 11 467 41 069 -46 217 -76 320 -45 242 -51 317 -34 823
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -85,95% -10,30% 168,44% - 2,45% -1,57% 0,31% -15,40% -5,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,50% -45,59% -1,63% 1,05% 5,05% -11,11% -14,96% -10,04% -10,97% -7,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -13,01% -9,39% -0,39% 0,73% 1,10% -2,39% -3,73% -2,70% -2,60% -2,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,31% 11,34% 14,65% 16,25% 15,56% 15,34% 16,39% 18,85% 17,88% 17,87%
Rörelsekapital/omsättning 122,44% 12,27% 9,33% 26,12% 11,16% 9,85% 10,46% 6,59% 8,92% 5,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,81% 42,54% 47,76% 42,02% 56,13% 51,11% 31,82% 26,25% 29,86% 33,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 17 070,62% 173,72% 67,51% 81,87% 103,19% 95,45% 82,04% 65,08% 78,13% 61,10%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...