Visa allt om Kåre Nilzon Skogsentreprenad i Hammarby Aktiebolag
Visa allt om Kåre Nilzon Skogsentreprenad i Hammarby Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 16 889 16 318 16 074 12 275 11 701 11 377 10 680 8 144 7 122 5 991
Övrig omsättning 156 64 258 490 41 9 467 19 474 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 089 470 861 1 146 232 861 829 765 793 -14
Resultat efter finansnetto 1 001 240 572 1 005 -73 584 715 471 367 -225
Årets resultat 249 82 437 109 3 355 328 122 95 48
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 952 12 380 12 394 8 720 9 679 12 084 10 648 9 762 9 519 6 974
Omsättningstillgångar 4 217 4 511 4 925 4 786 3 850 4 140 3 222 2 668 2 050 2 074
Tillgångar 21 169 16 890 17 319 13 506 13 529 16 224 13 869 12 430 11 569 9 048
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 295 2 046 1 964 1 527 1 418 1 415 1 060 852 850 755
Obeskattade reserver 5 699 5 029 4 906 4 906 4 038 4 114 4 014 3 744 3 479 3 246
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 988 5 424 6 236 3 598 5 059 7 073 5 778 5 654 5 167 3 531
Kortfristiga skulder 4 187 4 391 4 213 3 476 3 014 3 621 3 017 2 180 2 073 1 515
Skulder och eget kapital 21 169 16 890 17 319 13 506 13 529 16 224 13 869 12 430 11 569 9 048
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 893 1 098 285 300 200 263
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 815 3 723 3 717 3 167 2 182 1 894 2 929 1 738 1 484 988
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 505 1 475 1 287 1 172 1 140 1 158 1 132 815 634 457
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 120 120 0
Omsättning 17 045 16 382 16 332 12 765 11 742 11 386 11 147 8 163 7 596 5 991
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 11 9 9 9 10 8 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 535 1 483 1 461 1 364 1 300 1 264 1 068 1 018 1 781 1 498
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 493 475 474 494 481 470 444 362 596 451
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 792 2 911 3 553 3 399 2 620 2 789 2 665 2 418 2 203 1 036
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,50% 1,52% 30,95% 4,91% 2,85% 6,53% 31,14% 14,35% 18,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,90% 3,02% 5,29% 9,40% 2,17% 5,39% 6,42% 6,25% 6,99% 0,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,40% 3,13% 5,70% 10,35% 2,50% 7,68% 8,34% 9,54% 11,36% 0,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,18% 0,74% 4,43% 10,67% 7,14% 4,56% 1,92% 5,99% -0,32% 9,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,84% 35,34% 33,44% 38,08% 32,48% 27,41% 28,97% 28,54% 29,00% 34,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,02% 102,07% 116,12% 136,74% 126,68% 113,50% 106,79% 122,39% 98,89% 130,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...