Visa allt om Stena Sessan AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 181 639 1 185 616 1 485 998 1 576 239 1 257 234 828 479 1 042 145 817 112 529 424 526 740
Övrig omsättning 6 340 11 221 14 219 0 85 378 0 0 100 60 642 0
Rörelseresultat (EBIT) 474 160 46 930 628 523 529 909 63 510 -662 434 67 792 195 311 11 045 11 465
Resultat efter finansnetto 531 598 98 546 -442 617 1 204 105 -1 066 947 118 219 8 665 504 692 294 67 940 143 330
Årets resultat 488 729 -16 778 -550 801 1 108 978 -1 088 445 115 518 8 675 284 706 678 65 677 158 456
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 366 360 12 755 377 12 618 246 10 283 283 8 928 318 2 578 070 5 431 723 7 260 870 6 807 238 6 030 279
Omsättningstillgångar 584 198 1 058 581 1 098 450 4 379 982 3 299 878 11 334 807 9 365 879 556 507 409 824 528 725
Tillgångar 13 950 558 13 813 958 13 716 696 14 663 265 12 228 196 13 912 877 14 797 602 7 817 377 7 217 062 6 559 004
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 720 054 7 613 755 7 039 869 8 279 077 7 131 178 12 034 874 12 564 285 3 347 799 3 471 815 3 245 432
Minoritetsintressen 0 141 750 380 280 0 0 0 0 893 986 0 0
Avsättningar (tkr) 41 652 0 0 175 698 9 662 9 649 9 649 52 999 49 201 43 908
Långfristiga skulder 4 736 964 4 434 279 5 748 800 5 509 723 4 446 833 1 435 746 1 722 846 3 385 723 3 503 798 2 941 907
Kortfristiga skulder 451 887 1 624 175 547 746 698 767 640 523 432 608 500 822 136 870 192 248 327 757
Skulder och eget kapital 13 950 558 13 813 958 13 716 696 14 663 265 12 228 196 13 912 877 14 797 602 7 817 377 7 217 062 6 559 004
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 150 150 150 16 057 21 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 24 479 25 403 26 598 19 835 16 382 31 664 17 404 18 301 57 664 132 300
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 9 890 25 538 20 034 9 854 18 840 16 594 17 577 14 846 43 881 8 777
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 187 979 1 196 837 1 500 217 1 576 239 1 342 612 828 479 1 042 145 817 212 590 066 526 740
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 6 8 6 8 5 9 404 401
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 168 806 197 603 247 666 197 030 209 539 103 560 208 429 90 790 1 310 1 314
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 27 174 41 453 43 960 30 409 39 426 31 370 46 267 23 703 524 397
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 631 369 547 989 873 781 779 863 250 414 13 546 305 098 415 197 189 396 190 499
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,34% -20,21% -5,73% 25,37% 51,75% -20,50% 27,54% 54,34% 0,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,07% 2,54% 4,73% 9,42% 0,90% 1,65% 61,97% 9,66% 2,19% 3,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 59,81% 29,60% 43,66% 87,61% 8,72% 27,63% 879,88% 92,45% 29,89% 45,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,20% -47,70% 37,06% 233,54% 211,52% 1 315,93% 850,65% 51,36% 41,10% 38,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,51% 55,12% 51,32% 56,46% 58,32% 86,50% 84,91% 42,83% 48,11% 49,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,28% 65,18% 200,54% 626,82% 515,18% 2 620,11% 1 870,10% 406,60% 213,17% 161,32%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 2 004 2 027 1 375 1 330 650 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 9 648 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -34 132 -42 846 -40 493 -26 641 -22 336 -187 -186 -183 -159 -158
Resultat efter finansnetto 289 075 133 672 -842 255 812 943 -1 161 844 4 999 813 499 814 149 816 149 841 172 808
Årets resultat 347 937 221 377 -751 575 886 344 -1 143 172 4 999 813 499 814 149 816 149 841 172 808
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 156 448 6 817 796 6 270 562 4 127 490 4 200 124 29 546 29 546 29 546 29 546 29 546
Omsättningstillgångar 180 910 328 332 714 880 3 715 016 2 773 984 5 048 593 498 779 508 966 419 149 389 308
Tillgångar 7 337 357 7 146 129 6 985 442 7 842 506 6 974 108 5 078 139 528 325 538 512 448 696 418 854
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 104 043 6 756 106 6 534 729 7 286 304 6 399 960 5 078 128 528 315 538 501 448 685 418 844
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 41 652 0 0 0 9 662 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 156 780 350 860 428 267 470 995 470 650 11 11 0 10 0
Kortfristiga skulder 34 882 39 163 22 446 85 207 93 836 0 0 11 0 10
Skulder och eget kapital 7 337 357 7 146 129 6 985 442 7 842 506 6 974 108 5 078 139 528 325 538 512 448 696 418 854
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD - - - 100 225 150 150 150 125 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 16 929 15 583 - 2 853 2 257 - - 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 633 22 108 - 1 998 11 143 31 31 0 29 29
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 450 000 60 000 60 000 120 000
Omsättning 2 004 2 027 11 023 1 330 650 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 3 2 - - 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 401 405 275 443 325 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 6 144 7 603 7 492 2 692 6 728 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -34 123 -42 787 -40 435 -26 587 -22 332 -187 -186 -183 -159 -158
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,13% 47,42% 3,38% 104,62% - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,05% 3,22% 1,26% 10,50% -1,30% - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14 835,38% 11 343,02% 6 383,71% 61 929,32% -13 946,46% - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - - - -
Rörelsekapital/omsättning 7 286,83% 14 265,86% 50 358,84% 272 917,97% 412 330,46% - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,82% 94,54% 93,55% 92,91% 91,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 518,63% 838,37% 3 184,89% 4 359,99% 2 956,20% - - 4 626 963,64% - 3 893 080,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!