Visa allt om Erik J.A. Nilsson Rörlednings Aktiebolag
Visa allt om Erik J.A. Nilsson Rörlednings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12
Nettoomsättning 4 739 5 125 4 291 4 791 3 703 5 257 5 042 4 573 3 289 3 615
Övrig omsättning - - - - - - - - 332 71
Rörelseresultat (EBIT) 471 196 108 138 53 255 401 -146 - 303
Resultat efter finansnetto 472 196 103 138 56 262 403 -146 - 284
Årets resultat 368 150 74 147 63 200 301 3 - 146
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 26 42 58 76 23 40 58 75 711
Omsättningstillgångar 1 687 892 826 913 574 1 009 1 148 960 1 152 1 008
Tillgångar 1 697 917 868 970 650 1 032 1 188 1 018 1 227 1 719
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 575 307 256 282 235 422 472 171 367 456
Obeskattade reserver 0 0 0 0 59 95 110 125 282 164
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 546
Kortfristiga skulder 1 122 610 611 688 356 515 607 722 576 554
Skulder och eget kapital 1 697 917 868 970 650 1 032 1 188 1 018 1 227 1 719
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 770 760 684 640
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 859 858 810 846 722 800 1 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 395 391 373 374 342 364 355 348 332 324
Utdelning till aktieägare 400 100 100 100 100 250 250 0 200 200
Omsättning 4 739 5 125 4 291 4 791 3 703 5 257 5 042 4 573 3 621 3 686
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 370 2 563 2 146 2 396 1 852 2 629 2 521 2 287 1 645 1 808
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 647 640 610 618 540 593 570 561 514 487
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 487 212 124 156 80 272 418 -129 - 310
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,53% 19,44% -10,44% 29,38% -29,56% 4,26% 10,26% 39,04% -9,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,81% 21,92% 12,67% 14,43% 8,77% 25,48% 33,92% -14,24% - 17,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,96% 3,92% 2,56% 2,92% 1,54% 5,00% 7,99% -3,17% - 8,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,38% 37,72% 44,00% 38,70% 44,02% 37,40% 42,40% 33,54% - 42,88%
Rörelsekapital/omsättning 11,92% 5,50% 5,01% 4,70% 5,89% 9,40% 10,73% 5,20% 17,51% 12,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,88% 33,48% 29,49% 29,07% 42,84% 47,68% 46,55% 25,85% 46,46% 33,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,39% 134,43% 123,57% 122,09% 140,17% 180,78% 175,95% 121,61% 184,03% 139,89%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...