Visa allt om Eksjö Stadshus Aktiebolag
Visa allt om Eksjö Stadshus Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 339 181 332 708 323 593 300 319 304 923 317 635 312 737 325 999 296 469 275 467
Övrig omsättning 37 730 33 265 21 961 60 885 35 610 25 461 30 835 36 159 31 179 24 459
Rörelseresultat (EBIT) 43 661 54 353 42 077 92 984 38 015 48 548 37 957 56 735 54 533 48 885
Resultat efter finansnetto 78 263 29 777 13 287 61 662 6 110 20 533 413 23 584 18 457 941
Årets resultat 72 764 23 305 9 252 56 444 7 620 19 683 310 17 699 14 598 791
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 350 591 1 290 476 1 212 882 1 181 098 1 215 211 1 171 234 1 126 055 1 070 051 1 049 794 1 054 102
Omsättningstillgångar 172 529 115 597 137 420 164 192 86 436 78 565 80 927 83 599 64 601 74 832
Tillgångar 1 523 120 1 406 073 1 350 302 1 345 290 1 301 647 1 249 799 1 206 982 1 153 650 1 114 395 1 128 934
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 318 137 245 335 187 508 177 768 117 107 107 487 83 019 82 709 50 010 35 288
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 54 995 54 592 43 727 25 495 20 154 21 766 21 509 21 391 15 560 11 941
Långfristiga skulder 999 608 993 857 998 208 1 022 834 1 019 898 968 570 957 995 935 911 935 928 919 292
Kortfristiga skulder 150 380 112 289 120 859 119 193 144 488 151 976 144 459 113 639 112 897 162 413
Skulder och eget kapital 1 523 120 1 406 073 1 350 302 1 345 290 1 301 647 1 249 799 1 206 982 1 153 650 1 114 395 1 128 934
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 683 5 315 3 511 2 755 2 658 3 108 3 169 3 104 2 722 1 785
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 55 881 35 101 42 966 40 594 38 958 46 780 46 678 45 461 35 679 27 483
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 24 195 15 874 22 856 17 618 18 127 21 139 20 676 19 993 16 551 13 376
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 376 911 365 973 345 554 361 204 340 533 343 096 343 572 362 158 327 648 299 926
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 90 91 105 103 95 122 128 128 108 96
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 769 3 656 3 082 2 916 3 210 2 604 2 443 2 547 2 745 2 869
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 920 794 1 126 590 634 586 354 342 440 452
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 122 599 123 182 104 738 155 428 95 047 104 354 91 533 108 373 106 732 102 948
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,95% 2,82% 7,75% -1,51% -4,00% 1,57% -4,07% 9,96% 7,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,78% 4,06% 3,19% 7,05% 3,04% 4,62% 3,24% 4,97% 5,03% 4,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 30,45% 17,16% 13,30% 31,59% 13,00% 18,16% 12,51% 17,59% 18,91% 18,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,29% 80,89% 100,00% 88,82% 84,53% 87,05% 86,59% 85,46% 86,37% 86,19%
Rörelsekapital/omsättning 6,53% 0,99% 5,12% 14,98% -19,04% -23,11% -20,31% -9,21% -16,29% -31,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,89% 17,45% 13,89% 13,21% 9,00% 8,60% 6,88% 7,17% 4,49% 3,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,86% 100,83% 110,97% 134,57% 57,53% 45,64% 49,21% 67,24% 51,72% 43,30%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 68 66 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 295 -1 650 -1 859 -1 940 -1 281 -460 -676 -288 -368 -342
Resultat efter finansnetto 7 352 -844 -1 328 -1 864 -1 489 183 -1 537 -420 -1 101 -2 303
Årets resultat 9 102 4 406 460 156 -1 137 910 -735 93 -262 -1 649
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 145 368 136 469 99 263 99 263 100 514 96 676 96 091 93 880 73 434 69 344
Omsättningstillgångar 12 161 3 244 3 305 3 405 3 211 2 781 4 379 4 317 3 371 5 021
Tillgångar 157 529 139 713 102 568 102 668 103 725 99 457 100 470 98 197 76 805 74 365
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 78 797 69 694 30 766 30 306 30 149 28 038 25 089 23 547 7 015 4 928
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 47 238 47 238 47 238 47 237 47 102 45 400 45 400 45 400 45 400 45 440
Kortfristiga skulder 31 494 22 781 24 564 25 125 26 474 26 019 29 981 29 250 24 388 23 997
Skulder och eget kapital 157 529 139 713 102 568 102 668 103 725 99 457 100 470 98 197 76 805 74 365
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD - - 62 62 0 0 0 21 20 87
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 12 12 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800
Omsättning 68 67 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 295 -1 650 -1 859 -1 940 -1 281 -460 -676 -288 -368 -342
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -0,05% - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -7 000,00% - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - -1 953 700,00% - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,02% 49,88% 30,00% 29,52% 29,07% 28,19% 24,97% 23,98% 9,13% 6,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 38,61% 14,24% 13,45% 13,55% 12,13% 10,69% 14,61% 14,76% 13,82% 20,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...