Visa allt om Thunbergs Bil Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 235 355 256 142 231 585 251 222 228 883 203 817 266 712 231 432 226 621 244 653
Övrig omsättning 2 701 1 314 1 704 2 241 2 037 1 937 3 081 1 912 2 127 1 788
Rörelseresultat (EBIT) 4 363 5 817 5 368 6 184 5 649 4 371 6 641 2 558 2 427 4 631
Resultat efter finansnetto 3 752 4 977 4 643 5 485 5 050 3 993 5 523 1 706 1 500 3 659
Årets resultat 2 124 1 282 2 937 1 027 1 304 565 953 356 234 1 209
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 863 20 302 17 099 17 248 14 516 13 468 12 366 7 698 10 275 10 065
Omsättningstillgångar 40 463 40 107 35 796 35 431 36 521 38 980 34 344 43 065 41 546 43 237
Tillgångar 61 326 60 409 52 896 52 679 51 037 52 448 46 710 50 762 51 822 53 302
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 755 15 131 16 149 13 212 12 185 10 881 10 316 9 363 10 507 10 273
Obeskattade reserver 3 546 3 420 2 885 2 770 2 770 3 470 3 173 2 639 2 296 2 513
Avsättningar (tkr) 514 533 571 584 602 618 634 651 667 1 321
Långfristiga skulder 22 228 26 343 20 783 21 530 21 248 19 039 16 333 18 910 21 464 17 388
Kortfristiga skulder 15 283 14 981 12 508 14 583 14 232 18 440 16 253 19 200 16 888 21 807
Skulder och eget kapital 61 326 60 409 52 896 52 679 51 037 52 448 46 710 50 762 51 822 53 302
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 555 241 88 654 656 630 624 661 565 540
Varav tantiem till styrelse & VD - 600 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 18 426 17 805 17 585 17 392 16 599 15 600 19 712 20 460 20 463 20 090
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 7 614 8 051 7 794 8 117 7 907 6 747 7 440 7 954 8 297 7 711
Utdelning till aktieägare 0 0 2 300 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 238 056 257 456 233 289 253 463 230 920 205 754 269 793 233 344 228 748 246 441
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 50 46 47 46 47 47 61 65 71 72
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 707 5 568 4 927 5 461 4 870 4 337 4 372 3 560 3 192 3 398
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 542 594 558 577 536 498 464 456 422 402
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 612 7 017 5 971 6 935 6 140 4 881 7 288 3 092 2 979 5 416
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,12% 10,60% -7,82% 9,76% 12,30% -23,58% 15,24% 2,12% -7,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,00% 9,77% 10,21% 11,87% 11,37% 8,88% 13,88% 5,20% 4,83% 8,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,08% 2,30% 2,33% 2,49% 2,54% 2,29% 2,43% 1,14% 1,10% 1,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,17% 20,34% 20,16% 19,07% 20,27% 20,64% 20,23% 22,62% 23,10% 22,57%
Rörelsekapital/omsättning 10,70% 9,81% 10,06% 8,30% 9,74% 10,08% 6,78% 10,31% 10,88% 8,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,72% 29,46% 34,78% 29,18% 28,11% 25,91% 27,38% 22,50% 23,54% 22,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,73% 146,66% 160,15% 104,44% 103,76% 89,36% 78,13% 81,99% 87,63% 61,68%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...