Visa allt om Hisingens Grafiska Industri Aktiebolag
Visa allt om Hisingens Grafiska Industri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 307 2 473 2 311 2 415 2 490 2 761 2 531 2 472 2 570 2 632
Övrig omsättning - - - - 106 86 170 50 59 -
Rörelseresultat (EBIT) 28 128 121 69 -61 97 55 -12 16 111
Resultat efter finansnetto 12 104 98 39 -76 76 29 -34 0 102
Årets resultat 5 77 72 28 -33 33 17 1 0 38
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 280 376 429 124 154 188 239 295 306 182
Omsättningstillgångar 427 482 423 446 427 471 535 394 411 410
Tillgångar 707 857 852 571 581 659 773 689 717 592
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 224 294 252 180 152 200 167 150 149 169
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 43 17 17 58 64
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 172 250 358 95 48 59 211 195 225 0
Kortfristiga skulder 312 313 242 296 381 357 378 328 284 358
Skulder och eget kapital 707 857 852 571 581 659 773 689 717 592
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 427 427 427 394 390 376 302
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 779 811 836 520 639 617 584 547 486 511
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 336 341 330 382 418 409 389 378 358 342
Utdelning till aktieägare 80 75 35 0 0 15 0 0 0 20
Omsättning 2 307 2 473 2 311 2 415 2 596 2 847 2 701 2 522 2 629 2 632
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 154 1 237 1 156 1 208 830 920 844 824 857 877
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 532 540 561 621 493 467 447 415 372 397
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 123 221 166 97 -28 148 110 48 72 176
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,71% 7,01% -4,31% -3,01% -9,82% 9,09% 2,39% -3,81% -2,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,96% 15,05% 14,20% 12,26% -8,95% 15,48% 7,12% -1,60% 2,37% 19,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,21% 5,22% 5,24% 2,90% -2,09% 3,69% 2,17% -0,44% 0,66% 4,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,34% 73,15% 75,81% 75,57% 74,70% 73,78% 74,12% 71,36% 70,51% 73,29%
Rörelsekapital/omsättning 4,98% 6,83% 7,83% 6,21% 1,85% 4,13% 6,20% 2,67% 4,94% 1,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,68% 34,31% 29,58% 31,52% 26,16% 35,16% 23,22% 23,59% 26,61% 36,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,55% 105,43% 115,29% 104,73% 79,00% 94,96% 110,58% 77,13% 98,59% 89,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...