Visa allt om Ekships Aktiebolag

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 *
Nettoomsättning 112 400 135 130 121 821 212 976 188 817 192 652 225 755 182 826 - 118 504
Övrig omsättning - - - - 1 483 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 382 -19 326 -3 370 34 963 5 866 -20 505 -25 065 -43 579 - -
Resultat efter finansnetto -21 960 -10 541 -25 103 15 622 -31 024 -24 770 -18 514 -53 631 - -
Årets resultat -17 124 -8 234 -19 589 12 153 -24 217 -19 321 -13 602 -39 489 - -
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Anläggningstillgångar 442 690 239 910 301 829 288 215 306 868 368 168 397 571 426 934 - 351 889
Omsättningstillgångar 2 893 31 844 32 109 79 783 53 706 19 089 15 806 37 870 - 89 124
Tillgångar 445 583 271 754 333 938 367 998 360 574 387 257 413 377 464 804 - 441 014
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 80 276 97 348 105 616 126 624 114 452 138 668 149 562 163 156 - 216 496
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Avsättningar (tkr) 21 293 26 133 28 443 33 987 30 624 37 554 51 535 56 529 - 75 807
Långfristiga skulder 312 104 122 175 166 679 183 616 192 265 173 672 192 372 224 256 - 145 494
Kortfristiga skulder 31 910 26 098 33 200 23 771 23 233 37 363 19 908 20 862 - 3 217
Skulder och eget kapital 445 583 271 754 333 938 367 998 360 574 387 257 413 377 464 804 - 441 014
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 *
2009-12 *
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 - - 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - - 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Omsättning 112 400 135 130 121 821 212 976 190 300 192 652 225 755 182 826 - 118 504
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - 0 - - 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 724 -4 243 18 290 53 617 24 511 9 009 4 442 -14 083 - -
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,82% 10,93% -42,80% 12,79% -1,99% -14,66% 23,48% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,28% -1,60% -0,90% 9,62% 1,69% -5,06% -2,91% -9,08% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,11% -3,21% -2,46% 16,62% 3,23% -10,16% -5,33% -23,08% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning -25,82% 4,25% -0,90% 26,30% 16,14% -9,49% -1,82% 9,30% - 72,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,02% 35,82% 31,63% 34,41% 31,74% 35,81% 36,18% 35,10% - 49,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9,07% 122,02% 96,71% 335,63% 231,16% 51,09% 79,40% 181,53% - 2 770,41%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-12 : Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 112 401 135 130 121 820 212 976 188 817 192 652 225 756 182 826 201 035 118 504
Övrig omsättning - - - - 1 483 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 343 -19 297 -3 335 35 002 5 781 -20 693 -25 223 -43 718 -26 695 -13 648
Resultat efter finansnetto -21 980 -10 485 -25 063 15 611 -31 160 -24 967 -18 678 -53 772 -18 990 -14 094
Årets resultat 16 12 107 254 265 221 229 168 229 226
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 442 821 240 041 301 960 288 346 306 999 368 299 397 702 427 065 464 214 352 020
Omsättningstillgångar 2 072 31 094 31 255 78 951 52 856 18 264 15 149 37 385 61 659 88 922
Tillgångar 444 893 271 135 333 215 367 297 359 855 386 563 412 851 464 450 525 874 440 943
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 995 3 979 3 968 5 361 5 107 4 842 4 622 4 392 4 225 3 996
Obeskattade reserver 96 785 118 785 129 285 154 485 139 200 170 700 195 950 214 939 268 939 288 239
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 312 104 122 175 166 679 183 616 192 265 173 672 192 372 224 256 237 645 145 494
Kortfristiga skulder 32 009 26 196 33 283 23 835 23 283 37 349 19 907 20 862 15 065 3 214
Skulder och eget kapital 444 893 271 135 333 215 367 297 359 855 386 563 412 851 464 450 525 874 440 943
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 - - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 - - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0
Omsättning 112 401 135 130 121 820 212 976 190 300 192 652 225 756 182 826 201 035 118 504
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 763 -4 214 18 325 53 656 24 426 8 821 4 284 -14 222 2 090 10 166
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,82% 10,93% -42,80% 12,79% -1,99% -14,66% 23,48% -9,06% 69,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,29% -1,59% -0,89% 9,64% 1,62% -5,12% -2,96% -9,12% -2,41% -1,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,13% -3,20% -2,44% 16,62% 3,09% -10,27% -5,41% -23,16% -6,32% -6,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -26,63% 3,62% -1,66% 25,88% 15,66% -9,91% -2,11% 9,04% 23,18% 72,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,87% 35,64% 31,45% 34,27% 31,59% 35,70% 36,10% 35,05% 38,49% 49,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 6,47% 118,70% 93,91% 331,24% 227,02% 48,90% 76,10% 179,20% 409,29% 2 766,71%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...