Visa allt om Aktiebolaget Virserums Golvservice
Visa allt om Aktiebolaget Virserums Golvservice

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 231 7 721 7 037 7 055 8 253 8 316 8 186 7 506 6 514 5 262
Övrig omsättning 83 97 82 93 98 112 66 66 130 92
Rörelseresultat (EBIT) 494 208 303 68 310 373 374 -66 439 280
Resultat efter finansnetto 357 46 113 -133 82 141 169 -232 248 103
Årets resultat 254 19 94 -60 30 60 33 1 148 120
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 563 1 630 1 590 1 636 1 732 1 855 1 945 2 072 2 092 1 997
Omsättningstillgångar 2 237 2 151 2 100 2 254 2 788 2 902 3 015 2 597 2 136 1 912
Tillgångar 3 800 3 782 3 690 3 891 4 520 4 757 4 960 4 669 4 228 3 909
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 652 398 379 285 344 614 554 521 670 522
Obeskattade reserver 121 143 132 163 238 216 185 127 367 385
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 870 2 001 2 279 1 500 1 465 1 751 2 039 1 786 1 674 1 657
Kortfristiga skulder 1 158 1 240 900 1 943 2 472 2 176 2 183 2 235 1 517 1 345
Skulder och eget kapital 3 800 3 782 3 690 3 891 4 520 4 757 4 960 4 669 4 228 3 909
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 300 270 240 240 250 190
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 1 790 1 726 1 835 1 845 1 723 1 500 1 363 1 052 820
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 696 679 715 800 759 625 573 448 390
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 300 0 0 150 0
Omsättning 9 314 7 818 7 119 7 148 8 351 8 428 8 252 7 572 6 644 5 354
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 5 5 6 6 6 6 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 539 1 544 1 407 1 411 1 376 1 386 1 364 1 251 1 303 1 316
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 485 502 490 518 495 463 399 365 356 350
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 562 276 349 139 415 485 501 60 524 355
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,56% 9,72% -0,26% -14,52% -0,76% 1,59% 9,06% 15,23% 23,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,00% 5,50% 8,21% 1,90% 6,90% 7,86% 7,54% -1,41% 10,41% 7,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,35% 2,69% 4,31% 1,05% 3,78% 4,50% 4,57% -0,88% 6,75% 5,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,43% 49,23% 54,95% 53,75% 54,37% 51,03% 49,02% 40,90% 44,89% 45,32%
Rörelsekapital/omsättning 11,69% 11,80% 17,05% 4,41% 3,83% 8,73% 10,16% 4,82% 9,50% 10,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,64% 13,47% 13,06% 10,59% 11,49% 16,25% 13,92% 13,16% 22,10% 20,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,02% 89,92% 107,89% 56,61% 55,38% 63,60% 68,71% 51,63% 60,32% 52,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...