Visa allt om Viken Park AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 18 759 15 447 14 914 15 413 12 908 12 017 9 641 17 416 13 815 12 463
Övrig omsättning 7 93 32 3 0 935 0 167 8 676 8 532
Rörelseresultat (EBIT) 3 410 3 519 3 169 5 431 4 707 5 025 3 365 4 192 641 1 192
Resultat efter finansnetto 4 259 2 278 2 110 4 648 4 155 4 662 5 065 3 857 236 758
Årets resultat 6 713 5 641 1 724 3 973 3 134 3 562 7 149 3 922 391 697
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 249 171 113 561 114 236 112 393 97 241 79 603 38 980 20 647 18 490 19 000
Omsättningstillgångar 4 824 13 036 9 262 9 980 4 687 9 694 10 248 5 403 5 508 5 904
Tillgångar 253 995 126 597 123 499 122 373 101 929 89 297 49 228 26 050 23 997 24 904
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 238 20 548 14 729 13 005 12 479 12 344 13 622 6 473 9 751 9 861
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 1 018 1 228 1 500
Avsättningar (tkr) 37 682 12 374 12 461 11 984 8 212 7 118 0 0 0 0
Långfristiga skulder 202 767 88 996 90 433 92 351 75 681 64 531 22 044 16 412 9 836 10 259
Kortfristiga skulder 10 307 4 679 5 876 5 033 5 557 5 304 13 562 2 148 3 182 3 284
Skulder och eget kapital 253 995 126 597 123 499 122 373 101 929 89 297 49 228 26 050 23 997 24 904
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 1 632 1 557 1 453 305 0 0 0 429 1 534 1 295
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 586 544 567 107 0 10 88 163 1 016 973
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 500 3 000 2 000 0 200 0
Omsättning 18 766 15 540 14 946 15 416 12 908 12 952 9 641 17 583 22 491 20 995
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 1 0 0 0 2 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 253 5 149 3 729 15 413 - - - 8 708 2 763 3 116
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 753 714 510 420 - - - 298 522 583
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 855 7 197 6 635 8 652 7 094 6 804 4 177 4 750 1 151 1 911
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,44% 3,57% -3,24% 19,41% 7,41% 24,64% -44,64% 26,07% 10,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,37% 2,82% 2,71% 4,53% 4,63% 5,98% 11,10% 16,64% 2,72% 4,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,04% 23,10% 22,47% 35,93% 36,59% 44,45% 56,67% 24,89% 4,72% 9,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 58,72% 39,15% 32,06%
Rörelsekapital/omsättning -29,23% 54,10% 22,70% 32,10% -6,74% 36,53% -34,37% 18,69% 16,84% 21,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,27% 16,23% 11,93% 10,63% 12,24% 13,82% 27,67% 27,90% 44,63% 44,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 46,80% 278,61% 157,62% 198,29% 84,34% 182,77% 75,56% 251,54% 57,51% 66,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!